5.1. Konum Tercihi

 

5. FARKLILAŞMA STRATEJİSİ

98

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

FARKLILAŞMA STRA

TE

JİSİ

Türkiye’de yükseköğretim ülke geneline yaygınlaştırılmış ve kontenjanlar önemli ölçüde artırılmıştır. 2016 yılı 
itibariyle eğitim öğretim veren devlet ve vakıf üniversiteleri sayısı 180’i aşmıştır. Üniversite sayısındaki bu 
artış;

• Üniversiteler arasında en iyi öğrencileri çekmek,
• Ulusal ve uluslararası değişim programlarından yararlanabilmek,
• Yenilik ve patentlerde öncü olmak, bilimsel yayın kalitesini ve sayısını artırmak,
• Alanında iyi öğretim elemanlarını kendilerine çekmek ve elde tutmak

gibi doğrudan rekabet ortamını beraberinde getirmiştir. 

Bu rekabet koşulları; 

• Üniversiteler arasında proje desteklerini kendilerine yönlendirmek,
• İş dünyasının kendileri ile işbirliği yapmasını sağlamak,
• Mezunların iş dünyası tarafından tercih edilmesini sağlamak

gibi dolaylı rekabet ortamının oluşmasına da neden olmuştur. Ortaya çıkan bu doğrudan ve dolaylı rekabet 
ortamı üniversiteleri kendilerini öne çıkaracak farklılaşma stratejileri oluşturmaya yöneltmiştir. 

Ahi Evran Üniversitesi bu rekabet ortamında öne geçebilmek için; 

• Hesap verilebilirlik temelinde özerklik,
• Performans odaklılık,
• İhtisaslaşma,
• Çeşitli ilkeler çerçevesinde kalite odaklı rekabetçi bir yapıyı

hedeflemiştir. Hedeflenen bu yapıya ulaşmak için farklılaşma stratejisi aşağıdaki başlıklar halinde 
belirlenmiştir.

Ahi Evran Üniversitesi 2006 yılında kurulması nedeniyle genç bir üniversite sayılmakla birlikte, ildeki kamu, 
özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla etkin bir işbirliği içerisindedir. Üniversite yaptığı araştırma ve 
uygulama faaliyetleri ile bulunduğu şehre ve bölgeye değer katacak, geleceğe yönelik olarak da bölgenin 
sorunlarının çözümüne yönelik projeler üretecektir. 

Üniversitenin girişim odaklı konum tercihinin sebepleri; 

• Bölgenin jeotermal kaynaklara sahip olması,

• Bölgede hububat tarımın yoğun yapılması ve zengin kaynaklara sahip olunması,

• Hayvancılık kapasitenin yüksek olması ve önemli bir üretim hacmine sahip olması,

• Bölgenin zengin bir kültürel mirasa sahip olmasıdır.