5.2. Başarı Bölgesi Tercihi

99

w

w

w

.ahievran.edu.tr

FARKLILAŞMA

STRATEJİSİ

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Üniversitenin içinde yer aldığı Kırşehir, İç Anadolu Bölgesinde bulunmaktadır. Tarım ve hayvancılık üretimine 
elverişli, su kaynaklarının yeterli olduğu bir coğrafyada bulunmaktadır. Kırşehir ekonomik olarak gelişmekte 
olan iller kategorisinde yer almaktadır. Demografik açıdan bakıldığında 221.209’luk nüfusa (110.008’i erkek 
ve 111.201’i kadın) sahiptir. Bölge nüfusunun % 64,4’ü şehirlerde, %35,6’sı kırsal alanda yaşamaktadır. Türkiye 
ortalamasıyla kıyaslandığında bölgedeki şehirleşme oranının oldukça düşük olduğu görülmektedir. Bu durum 
bölgede tarımsal üretim için avantaj oluşturmaktadır. 

Kırşehir’de ekonomik yapı, genel olarak tarım ve gıda ürünleri sanayine dayanmaktadır. Tarıma dayalı 
ekonomik yapının sonucu olarak imalat sanayindeki istihdamda gıda sanayi büyük pay sahibidir. İl nüfusunun 
yaklaşık yarısı tarım ve hayvancılıkla uğraşmakta, kalan kısmı ticaret, sanayi ve hizmet sektöründe istihdam 
edilmektedir. Bölge özellikle büyükbaş hayvancılık açısından oldukça önemli bir üretim hacmine sahiptir. Her 
yıl ithal edilen büyükbaş hayvan sayısının %40’ı Kırşehir’e gelmektedir. Kırşehir büyükbaş hayvan işletmesi 
bakımından oldukça iyi durumdadır. Hayvancılık kapasitesi yüksek olan Kırşehir’de canlı hayvan ticari değeri 
593 milyon TL ile ilin milli gelirinin yaklaşık %12’sini oluşturarak et üretimi konusunda oldukça iyi konumdadır. 
Ancak Kırşehir’in hayvancılığın geçiş güzergâhında olması (yıllık 100.000 büyükbaş - 80.000 küçükbaş 
konaklamaktadır) ve karantina önlemlerinin yetersizliği nedeniyle hayvan ölümü oranı Türkiye ortalamasının 
%3 olduğu göz önüne alındığında Kırşehir’deki hayvan ölüm oranının %13 olması önemli bir ekonomik kayıptır. 
Bölgede hububat tarımının yoğun yapılmasının sonucu olarak gıda sektörü içerisinde en gelişmiş alt sektör 
ise tahıl, un ve unlu mamuller sektörüdür. Bölgemizde termal ve sağlık turizmi, kültür turizmi, inanç turizmi 
aktif olarak yapılmaktadır. Bu turizm çeşitleri bölgenin sahip olduğu zenginliğin de bir göstergesidir. Bölgenin 
bu özellikleri Ahi Evran Üniversitesi’nin gelecek 5 yıllık dönemde bölgesel kalkınmaya dönük olarak diğer 
sektörlerle işbirliği içerisinde yürütmeyi planladığı;

• Yenilenebilir Enerji Projeleri

• Jeotermal Kaynaklı Sağlık ve Rehabilitasyon Projeleri

• Sürdürülebilir Tarım ve Hayvancılık Projeleri

• Kültür, Sanat ve Turizm Projeleri

• Sanayi İşbirliği Projeleri

ile aynı konumdaki üniversiteler arasında rekabet üstünlüğü elde etmesine ve bölgenin ihtiyaç duyduğu 
alanlarda ihtisaslaşmasına fırsat yaratacaktır.