102

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

FARKLILAŞMA STRA

TE

JİSİ

• Komşu illerde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Kırıkkale ve Aksaray Üniversitelerinde Ziraat Fakültesi

bulunmamakta, Ziraat Fakültesi olan Bozok Üniversitesi’nde ise bölge tarımına katkı sağlayacak tam 
teşekküllü bir eğitim uygulama ve araştırma çiftliği bulunmamaktadır. Ahi Evran Üniversitesi bu 
eksikliği gidermek üzere önemli bir proje yürütmektedir. Bu kapsamda, Milli Emlak Genel Müdürlüğü 
tarafından 2016 yılında tarımsal amaçlı olarak Üniversiteye tahsis edilen 824 dekarlık arazide, bitkisel 
ve hayvansal üretim birlikteliğine dayanan model bir tarım işletmesi (çiftlik) kurulması yönünde 
çalışmalara başlanmıştır. Kurulacak tarım işletmesi, iyi tarım uygulamaları, koruyucu zootekni ve 
veterinerlik hizmetleri, damızlık hayvan üretimi, anaç fidan (Kaman cevizi) ve tohum üretimi, kuraklığa 
dayanıklı bitkilerin yetiştirilmesi, yem bitkileri üretimi, yeni sulama teknolojilerinin uygulanması, gübre 
ve atıklardan biyogaz üretimi, jeotermal enerjiden yararlanarak serada meyve-sebze ve etlik piliç 
üretimi gibi alanlarda bölge tarım ve hayvancılığına katkı sağlayacak projeler için elverişli bir potansiyel 
taşımaktadır. Bu çiftlikte; halen yasal olarak üretim ve dağıtım izni Ahi Evran Üniversitesi’nde bulunan 
Kaman cevizinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yoluyla bölgedeki tarımsal kalkınmaya önemli bir 
ekonomik katkı sağlanacaktır. İyi tarım uygulamalarının yürütüleceği bu çiftlik, kurulacak yeni tarım 
işletmeleri için bir model olmanın yanında, ziraat fakültesi olmayan diğer üniversitelerin tarım ve 
hayvancılıkla ilgili lisans ve ön lisans programı öğrencileri için de ideal bir uygulama merkezi olacaktır.

• Üniversite bünyesinde yeni kurulan Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu fiziki ve akademik

yapılanmasını tamamladığında, kurulması düşünülen Su Ürünleri bölümü ile Kızılırmak Deltası ve 
Hirfanlı Barajı çevresinde bölgesel kalkınma açısından alternatif üretim çeşitliliği sağlanmasına yönelik 
çalışmalar yürütülebilecektir. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde açılacak Meyve ve Fidecilik 
bölümü ile TUAM iş birliğinde Kaman cevizi üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 
faaliyetler yürütülecektir.

• Kalkınma Bakanlığı desteği ile kurulan ve 10 milyon TL bütçeli Merkezi Araştırma Laboratuvarı (AHİLAB)

yörenin ihtiyaçlarına uygun olarak “Tarım” ve “Kültür-Tabiat Varlıkları Belgeleme ve Analizi” olmak 
üzere iki ana tema üzerinde çalışmaktadır. Merkezi laboratuvarda bu çalışma konuları ile ilgili etkin 
bir hizmetin yürütülebilmesi için; Tarımsal Biyoteknoloji Araştırmaları Laboratuvarları, Kültür-Tabiat 
Varlıkları Belgeleme ve Analiz Laboratuvarları, Spektroskopik Analiz ve Ölçüm Laboratuvarları olmak 
üzere üç temel laboratuvar kurulmuştur.

• Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Türk El Sanatları bölümünde lisans ve lisansüstü

düzeyinde eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Bu çalışmalar Türk El Sanatları ve müzik 
kültürünün bilimsel bir bakış açısıyla zenginleştirilerek gelecek nesillere aktarımı konusunda önemli 
rol oynayacaktır. Üniversite bu kültürel değerleri önemsemekte, 2016-2017 eğitim öğretim yılından 
itibaren, Ahilik kültürünü yaşatmak ve geliştirmek amacıyla tüm bölümlerde Ahilik Kültürü ve 
Medeniyeti dersinin zorunlu olarak okutulması kararını almıştır. Kırşehir’de yetişmiş olan halk sanatçısı 
Neşet Ertaş ve bozlak geleneğini sürdüren halk sanatçılarının ve eserlerinin tespiti ve müzikal analizinin 
yapılmasına yönelik projeler yürütülmektedir.

Sonuç itibariyle Ahi Evran Üniversitesi, insan kaynakları bakımından nicelik ve nitelik itibariyle bölge 
ihtiyaçlarına ve önceliklerine duyarlı olma ve bu kapsamda sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar yapma 
konusunda deneyimli ve yetkin konumdadır.