Paydaşlarla İşbirliği İçerisinde Yerel ve Bölgesel Kalkınmaya Öncülük Etmek

AMAÇ 1

 

STRATEJİ GELİŞTİRME: AMAÇ, HEDEF VE 

 

STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ

104

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

STRA

TE

Jİ GELİŞTİRME

Hedef 1.1: Bölgedeki potansiyel enerji kaynaklarının etkin kullanımına yönelik 3 adet yeni proje veya 
faaliyet yapılacaktır.

Performans Göstergesi 1.1.1: Yapılan yeni proje/faaliyet sayısı

Strateji 1.1.1.1:  Dış paydaşlarla birlikte bölgenin enerji potansiyeli ile ilgili envanter çalışması 
yapılacaktır.

Strateji 1.1.1.2: Dış paydaşlarla işbirliği içerisinde ortak projeler geliştirilecektir. 

Strateji 1.1.1.3: Düşük maliyetli ve yenilenebilir enerji sistemleri tercih edilecektir.

Sorumlu Birim: Akademik Birimler

Hedef 1.2: Bölgesel tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik büyük ölçekli 10 adet ulusal ve 1 
adet uluslararası proje yapılacaktır. 

Performans Göstergesi 1.2.1: Yapılan proje sayısı

Strateji 1.2.1.1: Bölgenin tarım ve hayvancılık envanteri çıkarılacaktır.

Strateji 1.2.1.2: Bitki ve hayvan ıslahına yönelik projelere öncelik verilecektir.

Strateji 1.2.1.3: Paydaşlarla birlikte bölgenin su ürünleri potansiyeli ortaya çıkarılacaktır.

Strateji 1.2.1.4: Tarım ve hayvancılıkta temayüz etmiş ülkelerle işbirliği modelleri geliştirilecektir.

Sorumlu Birim: Akademik Birimler