107

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİ

GELİŞTİRME

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Hedef 2.3: Üniversite giriş sınavında Ahi Evran Üniversitesine yerleştirme dilimini yansıtan oranlar 
ortalama %2 iyileştirilecektir.

Performans Göstergesi 2.3.1: Üniversiteye yerleşenlerin dilimler itibariyle oranı

Strateji 2.3.1.1: Uluslararası, ulusal ve bölgesel ihtiyaçlara yönelik bölüm/programlar açılacak ve 
mevcutların niteliği iyileştirilecek

Strateji 2.3.1.2: Başarılı öğrencilere yönelik burs imkânları geliştirilecektir.

Strateji 2.3.1.3: Üniversitenin ihtisaslaşma alanları tespit edilecek ve farklılaştırma stratejisi 
geliştirilecektir.

Sorumlu Birim: Akademik Birimler

Hedef 2.4: Üniversitenin tanıtımının yapılması için her yıl ulusal düzeyde 10 ve uluslararası düzeyde 
3 etkinlik yapılacaktır.

Performans Göstergesi 2.4.1: Yapılan etkinlik sayısı
Strateji 2.4.1.1: Üniversitenin etkili tanıtımı için projeler geliştirilecektir.
Strateji 2.4.1.2: Üniversitenin tanıtımı diğer dillerde sağlanacak ve bu bağlamda materyaller 
geliştirilecektir.
Strateji 2.4.1.3: Yazılı ve görsel basında tanıtıma önem verilecektir.
Sorumlu Birim: Akademik Birimler

Hedef 2.5: Öğretim elemanı başına düşen uluslararası endekslerdeki ortalama yayın sayısı 0,2 puan 
artırılacaktır. 

Performans Göstergesi 2.5.1: Öğretim elemanı başına düşen uluslararası endekslerdeki 
ortalama yayın sayısı (puan)
Strateji 2.5.1.1: Öğretim elemanlarının yayın destekleri artırılacaktır.
Strateji 2.5.1.2: Merkezi laboratuvarların daha yoğun kullanılmasına yönelik modern ve etkin 
yöntemler kullanılacaktır.
Strateji 2.5.1.3: Üniversitedeki cihazların tam kapasiteyle kullanılmasına yönelik modeller 
geliştirilecektir.
Strateji 2.5.1.4: Üniversitedeki araştırmaya yönelik mevcut fiziki imkânlar analiz edilecektir. 
Strateji 2.5.1.5: Üniversiteye nitelikli akademik personel kazandırılacaktır.
Strateji 2.5.1.6: Çeşitli disiplinlerde uluslararası endekslerde taranan ve etki faktörü yüksek süreli 
yayınlar çıkarılacaktır.
Strateji 2.5.1.7: Proje hazırlama eğitim modülleri geliştirilecektir.
Strateji 2.5.1.8: Akademik başarı gösteren öğretim elemanları ödüllendirilecektir.

Sorumlu Birim: Akademik Birimler