109

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİ

GELİŞTİRME

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Hedef 3.3: Üniversite öz gelirleri her yıl %10 arttırılacaktır.

Performans Göstergesi 3.3.1: Üniversite öz gelir gerçekleşmesi/toplam bütçe gerçekleşmesi

Strateji 3.3.1.1: Bölgedeki paydaşlara yönelik yeni ürünler geliştirilecektir.

Strateji 3.3.1.2: Paydaşlarla birlikte bölgeye yönelik patent ve faydalı modeller geliştirilecektir.

Strateji 3.3.1.3: Belli alanlarda ihtisaslaşarak uluslararası ve ulusal düzeyde talep edilen ürünler 
sunulacaktır.

Strateji 3.3.1.4: Üniversitenin mevcut kapasitesi kullanılarak gelir getirici faaliyetler artırılacaktır.

Strateji 3.3.1.5: İktisadi işletmelerin etkinliği artırılacaktır.

Sorumlu Birim: Rektörlük

Hedef 3.4: Personelin üniversite hizmetlerinden genel memnuniyet oranı her yıl 2 puan artırılacaktır.

Performans Göstergesi 3.4.1: Personelin üniversite hizmetlerinden memnuniyet oranı 

Strateji 3.4.1.1: İnsan kaynakları performans esaslı bir biçimde yönetilecektir.

Strateji 3.4.1.2: Personel dağılımı iş analizine göre planlanacaktır.

Strateji 3.4.1.3: Öğretim elemanı başına düşen idari personel sayısı yeterli düzeye çıkarılacaktır. 

Strateji 3.4.1.4: Ergonomik ofisler oluşturulacaktır.

Strateji 3.4.1.5: Toplam kalite çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.

Strateji 3.4.1.6: Çalışma barışının iyileştirilmesi sağlanacaktır.

Strateji 3.4.1.7: Olumlu bir örgüt iklimi ve etiği tesis edilecektir. 

Sorumlu Birim: Personel Daire Başkanlığı

Hedef 3.5: Üniversite kampüsünün fiziki alt yapısının tamamlanma oranı %60’a çıkarılacaktır. 

Performans Göstergesi 3.5.1: Tamamlanan fiziki alt yapı alan yüzölçümü/tamamlanması gereken 
toplam fiziki alan yüzölçümü

Strateji 3.5.1.1: Üniversite kampüsünün taahhüdü ile ilgili olarak paydaşlarla işbirliği 
geliştirilecektir.

Strateji 3.5.1.2: Teknik personelin niteliği geliştirilecek, niceliği artırılacaktır.

Sorumlu Birim: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı