112

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

STRA

TE

Jİ GELİŞTİRME

Güçlü Sosyal, Fiziksel ve Yönetsel Altyapısı İle Ulusal ve Uluslararası Standartlarda 
Kurumsal Bir Kimliğe Sahip Olmak

AMAÇ 5

Hedef 5.1: E-kampüs projesi 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Performans Göstergesi 5.1.1: E-kampüs projesinin tamamlanma oranı

Strateji 5.1.1.1: Yaygın kullanılan alanlarda otomasyona öncelik verilecektir.

Strateji 5.1.1.2: Hizmetlerin elektronik ortamda sunumuna öncelik verilecektir.

Strateji 5.1.1.3: Üniversite teknolojik altyapısı güçlendirilecektir.

Strateji 5.1.1.4: Hizmetlerin sunumunda piyasadan profesyonel destek alınacaktır.

Strateji 5.1.1.5: Bilişim okuryazarlığı iyileştirilecektir.

Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Hedef 5.2: Kalite Yönetim Sistemi kapsamında 2021 yılı sonuna kadar dokümantasyon işlemleri 
tamamlanacaktır.

Performans Göstergesi 5.2.1: Dokümantasyonun tamamlanma oranı

Strateji 5.2.1.1: Mevzuatta belirlenen yazım ve yazışma standartları hakkında bütün personele 
eğitim verilecektir.

Strateji 5.2.1.2: Mevzuatça belirlenmeyen alanlarda üniversite tarafından özgün ve standart 
içerikler oluşturularak bütün personelin oluşturulan içerikleri benimsemesi sağlanacaktır.

Strateji 5.2.1.3: Bütün yazılı evraklar kendi alanında standartlaştırılarak elektronik ortamda 
muhafaza edilecektir. 

Strateji 5.2.1.4: Kaynaklar taranarak üniversitenin kurulduğu günden bugüne kadar gelen 
kurumsal hafıza oluşturulacaktır.

Sorumlu Birim: Rektörlük

Hedef 5.3: 2017 yılı sonuna kadar Kurumsal Kimlik Rehberi oluşturularak, bütün personelin rehberde 
belirlenen standartları benimsemesi sağlanacaktır.

Performans Göstergesi 5.3.1: Kurumsal Kimlik Rehberi’nde belirlenen kuralların benimsenme oranı

Strateji 5.3.1.1: Kurumsal Kimlik Rehberi oluşturulurken profesyonel yardım alınacaktır.

Strateji 5.3.1.2:  Rehberdeki kurallar oluşturulurken iç ve dış paydaş görüşleri alınacaktır.

Strateji 5.3.1.3: Personelin oluşturulan rehbere maksimum seviyede uyumunu sağlayacak 
eğitimler ve örnek uygulama çalışmaları yapılacaktır.

Sorumlu Birim: Rektörlük