113

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİ

GELİŞTİRME

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Hedef 5.4: Güçlü bir web altyapısı oluşturularak 2021 yılına sonuna kadar bütün paydaşların 
üniversite ile ilgili bütün iş ve işlemlerini çevrimiçi olarak yapabilmesi sağlanacaktır. 

Performans Göstergesi 5.4.1: Çevrimiçi olarak yapılabilen iş ve işlemler sayısındaki artış oranı

Strateji 5.4.1.1: Üniversite web sitesi, modern standartlarda profesyonel yardım alarak yeniden 
tasarlanacaktır.

Strateji 5.4.1.2: Paydaşların üniversite ile iş ve işlemlerinden dolayı personelle yüz yüze gelme 
gerekliliğini ortadan kaldırmak için web sitesine yeni modüller eklenecektir. 

Strateji 5.4.1.3: Ulaşılabilirliği kolaylaştırmak amacıyla mobil uygulamalar hayata geçirilecektir.

Sorumlu Birim: Rektörlük

Hedef 5.5: Alt, orta ve üst düzey yöneticilere her yıl bir kere yetkinlik ve kapasite geliştirme eğitimi 
verilecektir. 

Performans Göstergesi 5.5.1: Eğitim alan yönetici sayısı/toplam yönetici sayısı

Strateji 5.5.1.1: Kapasite geliştirme belli standartlar çerçevesinde yapılacaktır. 

Strateji 5.5.1.2: Uzaktan ve yüz yüze eğitim modülleri geliştirilecektir.

Strateji 5.5.1.3: Yönetici kapasite geliştirme faaliyetlerinde üniversitenin mevcut kaynaklarından 
faydalanılacaktır.

Strateji 5.5.1.4: Yönetici kapasite geliştirme faaliyetlerine katılım teşvik edilecektir.

Sorumlu Birim: Rektörlük

Hedef 5.6: Kurumsallaşmanın temeli olarak iç kontrol sistem süreci geliştirilecektir.

Performans Göstergesi 5.5.1: İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında yer alan eylemlerin 
gerçekleşme sayısı

Strateji 5.5.1.1: Üst yönetim ve personelin sistem sürecini sahiplenmesi için bilgilendirme 
toplantıları, anketler ve çalıştaylar yapılacaktır.

Strateji 5.5.1.2: Mevzuatta belirtilen mali ve mali olmayan konularda personele eğitim verilecektir. 

Strateji 5.5.1.3: Eylem planı periyodik zamanlarla izlenip değerlendirilecektir.

Sorumlu Birim: Rektörlük