114

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

STRA

TE

Jİ GELİŞTİRME

Hedef 5.7: Kalite sistemi ile iç kontrol sistemi eşgüdümlü olarak yürütülecektir.

Performans Göstergesi 5.7.1: İç kontrol uyum eylem planındaki gerçekleşen eylem sayısı

Performans Göstergesi 5.7.2: Denetlenen harcama birimi sayısı

Strateji 5.7.1.1: Kalite-iç kontrol izleme ve değerlendirme komisyonu kurulacaktır.

Strateji 5.7.1.2: İç kontrol sisteminin bütün bileşenleri kalite sistemi ile uyumlu hale getirilecektir.

Strateji 5.7.1.3: Harcama birimleri ile sistemlerin uyumlu hale getirilmesi aşamasında bilgilendirme 
toplantıları düzenlenecektir.

Sorumlu Birim: Rektörlük