Paydaşlarla İşbirliği İçerisinde Yerel ve Bölgesel Kalkınmaya Öncülük Etmek

AMAÇ 1

119

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİ

GELİŞTİRME

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Hedef 4: Bölgenin doğal, tarihî ve kültürel değerlerini tanıtıp geliştirmeye yönelik 
olarak her yıl 5 adet faaliyet yapılacaktır.

Performans Göstergesi 1: Yapılan/yaptırılan faaliyet sayısı

Strateji 1: Bölgenin doğal, tarihi ve kültürel değerlerine yönelik atlas oluşturulacaktır.

Strateji 2:  Bölgenin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımına yönelik sergi ve müzecilik 

faaliyetlerine öncelik verilecektir.

Strateji 3:  Halkın katılımını sağlayacak kültürel etkinliklere öncelik verilecektir.

Strateji 4: Yapılacak etkinliklerin duyurulmasında yaygın iletişim araçları etkin olarak 

kullanılacaktır.

Strateji 5:  Eğitim programlarının ve etkinliklerin tasarlanmasında ahilik kültürüne öncelik 

verilecektir.

Hedef: Bölgenin doğal, tarihî ve kültürel değerlerini tanıtıp geliştirmeye yönelik olarak 

her yıl 5 adet faaliyet yapılacaktır.

Risk 

Açıklama 

Kontrol Faaliyetleri

1-   Ekiplerin kurulamaması 
2-   Faaliyet sayısına 

ulaşılamaması

3-   Yeterli mali desteğin 

sağlanamaması

4-   Bölgede faaliyetlere yeterince 

ilgi gösterilmemesi

1-   Faaliyetlere yönelik planlama 

çalışmalarının yapılması

2-   Faaliyet havuzunun 

oluşturulması

3-   Hedef kitleye yönelik 

tanıtımların yapılması

4-   Faaliyet konularının tematik 

olarak belirlenmesi