121

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİ

GELİŞTİRME

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Eğitim-Öğretimde Kaliteyi Önceleyen, Ulusal ve Uluslararası Akreditasyona 
Sahip, Tercih Edilen Üniversiteler Arasına Girmek

AMAÇ 2

Hedef 1: Hâlihazırda eğitim-öğretime devam eden birimlerden 5 tanesinde ulusal 
veya uluslararası akreditasyona sahip olunacaktır.

Performans Göstergesi 1:  Akreditasyona sahip birim sayısı

Strateji 1: Eğitim-öğretimde Bologna süreçlerine uyum sağlanacaktır.

Strateji 2: Araştırma merkezleri akreditasyon odaklı yapılandırılacak ve iyileştirilecektir.

Strateji 3: Birim/bölüm bazında akreditasyon çalışmalarına öncelik verilecektir.

Hedef: Hâlihazırda eğitim-öğretime devam eden birimlerden 5 tanesinde ulusal 

veya uluslararası akreditasyona sahip olunacaktır.

Risk 

Açıklama 

Kontrol Faaliyetleri

1-   Gerekli beşeri ve fiziksel 

altyapının sağlanamaması

2-   Akreditasyon şartlarının 

yerine getirilememesi

3-   İyileştirme ve uyum 

süreçlerinde aksamalar 
olması

4-   Akreditasyon kriterlerinde 

meydana gelecek 
değişikliklerin olması

1-   Nitelikli insan kaynağının 

sağlanması, mevcutların 
eğitilmesi

2-   Fiziksel altyapı yatırımlarının 

arttırılması

3-   Profesyonel danışmanlık 

hizmeti alınması