127

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİ

GELİŞTİRME

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Sahip Olduğu Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanabilen, Yeni Kaynaklar Üretebi-
len Girişimci Bir Üniversite Olmak

AMAÇ 3

Hedef 1: Üniversite bütçesinin yılsonu ödeneği baz alınarak kullanım oranı %85’e 
çıkarılacaktır.

Performans Göstergesi 1: Üniversite bütçesinde gerçekleşen harcama/yılsonu ödenek toplamı

Strateji 1: Yöneticilerin mevzuatı uygulama kapasitesi geliştirilecektir.

Strateji 2: Yöneticilerin mevzuata uyum ve uygulama farkındalığı artırılacaktır.

Strateji 3: Stratejik plan, eylem planı ve performans programının uygulama etkinliği 

artırılacaktır.

Strateji 4: Merkezi kuruluşlarla işbirliği geliştirilecektir.

Hedef: Üniversite bütçesinin yılsonu ödeneği baz alınarak 

kullanım oranı %85’ e çıkarılacaktır.

Risk 

Açıklama 

Kontrol Faaliyetleri

1-   İhale süreçlerinde aksaklıklar 

yaşanması

2-   Mevzuatın uygulanmasında 

ilgili birimlerin sorunlarla 
karşılaşması

3-   Yüklenicilerin mali acze 

düşmesi ve taahhütlerini 
yerine getirememesi

1-   Eğitilmiş ve tecrübeli personel 

istihdamı

2-   Personele mevzuat eğitimi 

verilmesi

3-   Süreçlerin takibi, ilgili kurum 

ve taraflarla yakın işbirliği 
içinde olunması.

4-   İhale süreçlerinin etkin 

bir şekilde planlanması ve 
uygulanması