11

w

w

w

.ahievran.edu.tr

GİRİŞ

bilgi ve ahlak yer alır. Hukuk, siyaset ve ekonomi medeniyetin diğer parametreleridir. Kadim ve köklü 
medeniyetimizi, bütün bu alanları varoluşsal bir anlayışla sentezleyerek yeniden ihya edebiliriz. Medeniyet 
kuran toplumların temel vasıflarından biri de şahsiyettir. Zira medeniyet, ahlaki değerlerin şahıslar üzerinde 
tecelli etmesiyle hayat bulan insani bir yönetim anlayışını gerektirir. Bu yönetim anlayışını kurmak ve 
geliştirmek en başta üniversitelerimizin görevidir. Üniversitelerimiz araştırma-geliştirme, eğitim-öğretim ve 
topluma hizmet faaliyetlerinin yanında bireye ve topluma şahsiyet kazandıran bir misyonun da temsilcisi 
olmalıdır. Medeniyetler ancak güçlü bir şahsiyete, erdemli bir karaktere sahip toplumlar eliyle hayat bulur. 
Her şeyden önce üniversitelerimiz gelecek nesillere bu şahsiyeti kazandırma görevini yerine getirmelidir.

Üniversitelerin makro ve mikro düzeyde önemli görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Toplumsal dönüşümün 
öncü kurumları olan Üniversiteler, ürettiği bilgi ve ufuk açıcı fikirler sayesinde, insanlığa istikamet verecek bir 
misyonu üstlenebilirler. Üniversiteler, nitelikli insan yetiştirmek suretiyle daha seviyeli bir toplumun inşasına 
öncülük edebilirler. Ve yine üniversiteler, yapacağı bilimsel çalışmalarla, büyük insanlık sorunlarına çözüm 
üretebilirler. Bize düşen üniversitelerimizi insanlık değerleri etrafında eğitim-öğretim ve araştırma yapan 
kurumlara dönüştürmektir. Üniversite camiasının bireyleri olarak, gelecek nesillerin yolunu aydınlatacak 
fikirler üretmek, Ülkemizin kalkınmasını sağlayacak teknolojik gelişmeleri yapacak insan potansiyelini 
yetiştirmek zorundayız. Bütün bunları yapabilmek için önce güçlü bir motivasyona, ardından da planlı bir 
çalışma disiplinine ihtiyaç vardır. 

2015 yılında yönetimini devraldığım üniversitemiz, büyük bir atılım içerisindedir. Bu kapsamda bir yandan 
altyapısı güçlü bir üniversite kampüsü kurmak için mücadele verirken, diğer yandan ülkemizin değerli 
akademisyenlerini üniversitemize kazandırma konusunda yoğun çaba içerisindeyiz. Bununla birlikte, 
üniversite tasavvurumuzu belirginleştirmeyi, geleceğe ilişkin amaç ve hedeflerimizi gerçekçi biçimde yeniden 
belirlemenin uğraşı içerisindeyiz. Bu görevi, yasal bir yükümlülük olduğu kadar vicdani bir sorumluluk olarak 
görüyoruz. Zira 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ülkemizdeki tüm kurumlara geleceğe 
ilişkin planlama yapma zorunluluğu getirmektedir. Artık güçlü bir kamu yönetimi için stratejik planlama, 
performans esaslı bütçeleme, iç kontrol ve iç denetim faaliyetleri birer önkoşul olmuştur. 

Stratejik planlamanın temel amacı, güçlü bir kamu maliye yönetimiyle birlikte, ülkenin en değerli sermayesi 
olan insan kaynağını eğitim yoluyla geliştirmektir. Bu amaca ulaşmak için Yükseköğretimde girdi ve çıktı 
karşılaştırmasının yapılabileceği eğitim- öğretim, ölçek ve kalite standartlarına ihtiyaç duyulmaktadır. YÖK’ün 
Kalite Güvence Kurulu bu tür çalışmaları zorunlu hâle getirmiştir. Mevcut stratejik plan çalışmamız tüm bu 
gereksinimleri kapsamaktadır. Diğer bütün kurumlar gibi on yıllık geçmişi olan üniversitemizde de şu ana 
kadar 3 stratejik plan yapılmıştır.  

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ