Sahip Olduğu Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanabilen, Yeni Kaynaklar Üretebi-
len Girişimci Bir Üniversite Olmak

AMAÇ 3

129

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİ

GELİŞTİRME

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Hedef 3: Üniversite öz gelirleri her yıl %10 arttırılacaktır.

Performans Göstergesi 1: Üniversite öz gelir gerçekleşmesi/toplam bütçe gerçekleşmesi

Strateji 1: Bölgedeki paydaşlara yönelik yeni ürünler geliştirilecektir.

Strateji 2: Paydaşlarla birlikte bölgeye yönelik patent ve faydalı modeller geliştirilecektir.

Strateji 3: Belli alanlarda ihtisaslaşarak uluslararası ve ulusal düzeyde talep edilen ürünler 

sunulacaktır.

Strateji 4: Üniversitenin mevcut kapasitesi kullanılarak gelir getirici faaliyetler artırılacaktır.

Strateji 5: İktisadi işletmelerin etkinliği artırılacaktır.

Hedef: Üniversite öz gelirleri her yıl %10 arttırılacaktır.

Risk 

Açıklama 

Kontrol Faaliyetleri

1-   Planlanan öz gelirlerin 

gerçekleşmemesi

2-   Mevzuattan ve bürokrasiden 

kaynaklanan engellerin 
olması

3-   İktisadi işletmelerin etkin 

kullanılamaması

4-   Gelir getirici birimlerde 

aksaklıklar yaşanması

1-   Danışmanlık hizmetlerinin 

verilmesi

2-   Sürekli eğitim merkezinin 

daha etkin hâle getirilmesi

3-   İktisadi işletmelerde yeni 

faaliyet alanlarının açılması

4-   Gelir getirici birimlerdeki 

personelin nicelik ve nitelik 
yönünden iyileştirilmesi ve 
geliştirilmesi

5-   Gelir getirici birimlerdeki iş 

süreçlerinin iyileştirilmesi

6-   Profesyonel işletme 

anlayışına geçilmesi