Sahip Olduğu Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanabilen, Yeni Kaynaklar Üretebi-
len Girişimci Bir Üniversite Olmak

AMAÇ 3

130

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

STRA

TE

Jİ GELİŞTİRME

Hedef 4: Personelin üniversite hizmetlerinden genel memnuniyet oranı her yıl 2 
puan artırılacaktır.

Performans Göstergesi 1: Üniversite hizmetlerinden memnun olan personelin oranı 

Strateji 1: İnsan kaynakları performans esaslı bir biçimde yönetilecektir.

Strateji 2: Personel dağılımı iş analizine göre planlanacaktır.

Strateji 3: Öğretim elemanı başına düşen idari personel sayısı yeterli düzeye çıkarılacaktır. 

Strateji 4: Ergonomik ofisler oluşturulacaktır.

Strateji 5: Toplam kalite çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.

Strateji 6: Çalışma barışının iyileştirilmesi sağlanacaktır.

Strateji 7: Olumlu bir örgüt iklimi ve etiği tesis edilecektir. 

Hedef: Personelin üniversite hizmetlerinden genel memnuniyet oranı 

her yıl 2 puan artırılacaktır.

Risk 

Açıklama 

Kontrol Faaliyetleri

1-   Personel sayısının yetersizliği 

ve iş yükünün fazla olması

2-   Fiziki ve sosyal mekânlar ile 

çalışma ortamlarının yetersiz 
olması

3-   Teşvik ve liyakat sisteminin iyi 

işletilememesi

4-   Kurumsal kimliğin ve aidiyet 

bilincinin yetersiz olması

5-   İş yükünün adaletli bir şekilde 

dağıtılamaması 

6-   İş süreçlerindeki birim ve 

personel ile ilgili görev 
tanımlarının belirsiz olması

1-   Kurum genelinde çalışma 

barışının tesis edilmesi

2-   Kurum kültürü ve aidiyet 

bilincinin geliştirilmesine 
yönelik faaliyetlerin yapılması

3-   Toplam kalite yönetimi 

anlayışının benimsenmesi

4-   Üniversite yönetim 

anlayışında ahilik değerlerinin 
benimsenmesi

5-   Hizmetlere kolay erişim 

imkânlarının sağlanması

6-   Üniversite sosyal 

tesislerinden yararlanma 
imkânlarının geliştirilmesi

7-   İş yükünü azaltıcı otomasyon 

sistemlerinin kullanılması