Sahip Olduğu Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanabilen, Yeni Kaynaklar Üretebi-
len Girişimci Bir Üniversite Olmak

AMAÇ 3

131

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİ

GELİŞTİRME

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Hedef 5: Üniversite kampüsünün fiziki alt yapısının tamamlanma oranı %60’a 
çıkarılacaktır. 

Performans Göstergesi 1: Tamamlanan fiziki alt yapı alan yüzölçümü/tamamlanması gereken 
toplam fiziki alan yüzölçümü

Strateji 1: Üniversite kampüsünün taahhüdü ile ilgili olarak paydaşlarla işbirliği 

geliştirilecektir.

Strateji 2: Teknik personelin niteliği geliştirilecek, niceliği artırılacaktır.

Hedef: Üniversite kampüsünün fiziki alt yapısının tamamlanma oranı %60’a çıkarılacaktır. 

Risk 

Açıklama 

Kontrol Faaliyetleri

1-   Yüklenici firmaların mali 

zorluk yaşaması

2-   Genel ekonomik 

göstergelerde 
olumsuzlukların yaşanması

3-   Mali mevzuatta 

olumsuzluklar yaşanması

1-   İlgili taraflarla sağlıklı iletişim 

ve iş birliği sağlanması

2-   İhale süreçlerinin etkili bir 

şekilde takibi

3-   Maliyetlendirme işlemlerinin 

piyasa şartlarına uygun 
yapılması

4-   Gönüllü kişi ve kurumlardan 

destek alınması