Özgün ve Nitelikli Araştırmalarla Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Bilim, Sanat 
ve Teknolojiye Katkı Sağlayarak Yenilikçi Üniversite Olmak

AMAÇ 4

133

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİ

GELİŞTİRME

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Hedef 2: Üniversitedeki laboratuvar kapasitesi artırılacaktır.

Performans Göstergesi 1: Yeni laboratuvar sayısı/toplam laboratuvar sayısı

Performans Göstergesi 2:  Laboratuvarlarda çalışan sayısındaki artış

Performans Göstergesi 3: Laboratuvarlardan faydalanan sayısındaki artış

Performans Göstergesi 4: Laboratuvarlarda yapılan analiz ve uygulama sayısındaki artış

Strateji 1: Açılacak yeni laboratuvarlarda uygulamalı derslere öncelik verilecektir.

Strateji 2: Binaların fiziki altyapısı iyileştirilecektir. 

Strateji 3: Laboratuvar ve uygulamalarda nitelikli personel istihdamına öncelik verilecektir. 

Hedef: Üniversitedeki laboratuvar kapasitesi artırılacaktır.

Risk 

Açıklama 

Kontrol Faaliyetleri

1-   Yeterli mali desteğin 

sağlanamaması

2-   Fiziki mekânların yetersiz 

kalması

3-   Nitelikli personel sayısının 

yetersiz olması

4-   Araştırmacıların 

motivasyonlarının yetersiz 
olması

1-   İlgili sektörlerden ve 

kuruluşlardan proje 
desteğinin alınması

2-   Laboratuvar imkânlarının 

tanıtılması

3-   Nitelikli personel sayısının 

artırılması

4-   Araştırmacıların 

motivasyonlarının teşvik 
edilmesi

5-   Araç gereç cihaz havuzunun 

oluşturulması

6-   Gönüllü kişi ve kurumlardan 

destek alınması