Özgün ve Nitelikli Araştırmalarla Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Bilim, Sanat 
ve Teknolojiye Katkı Sağlayarak Yenilikçi Üniversite Olmak

AMAÇ 4

135

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİ

GELİŞTİRME

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Hedef 4: Uluslararası düzeyde 3 adet araştırma kurumu ile işbirliği anlaşması 
yapılacaktır.

Performans Göstergesi 1: İşbirliği yapılan araştırma kurumu sayısı

Strateji 1: Fon desteği sağlayan kuruluşlarla bilim toplum projeleri geliştirilecektir.

Strateji 2: Etkin bir dış ilişkiler politikası izlenecektir.

Strateji 3: Tarih ve kültür bağımız olan coğrafyalarda işbirlikleri geliştirilecektir.

Strateji 4: Yurt dışı doktora ve doktora sonrası programlara katılım teşvik edilecektir.

Hedef: Uluslararası düzeyde 3 adet araştırma kurumu ile işbirliği anlaşması yapılacaktır.

Risk 

Açıklama 

Kontrol Faaliyetleri

1-   İşbirliği yapacak uygun 

kurumun bulunamaması

2-   İşbirliği yapılan kurumların 

taahhütlerini yerine 
getirmemesi

3-   Araştırma ekiplerinin 

oluşturulamaması veya 
performanslarının düşük 
olması

4-   Gerekli mali desteğin 

sağlanamaması

5-   Uluslararası ilişkilerde 

sorunlar yaşanması

1-   Yeterli düzeyde araştırmacı 

potansiyeline sahip ekiplerin 
oluşturulması

2-   Araştırma altyapısının 

güçlendirilmesi ve araştırma 
konularının çeşitlendirilmesi

3-   Araştırma konularında 

ihtisaslaşmanın teşvik 
edilmesi

4-   Uluslararası işbirliklerinin 

geliştirilmesi

5-   Öncelikli alanların gözetilmesi

6-   Sahip olunan araştırma 

potansiyelinin tanınırlığının 
artırılması

7-   Araştırmacıların uluslararası 

projelere teşvik edilmesi