Özgün ve Nitelikli Araştırmalarla Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Bilim, Sanat 
ve Teknolojiye Katkı Sağlayarak Yenilikçi Üniversite Olmak

AMAÇ 4

137

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİ

GELİŞTİRME

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Hedef 6: Üniversitenin bölgedeki paydaşlarıyla birlikte teknoloji ve yenilik 
kapasitesinin gelişimine yönelik her yıl 3 adet proje yapılacaktır.

Performans Göstergesi 1: Yapılan proje sayısı 

Strateji 1:  İhtiyaç analizi odaklı projeler geliştirilecektir. 

Strateji 2:  Proje takip sistemi etkin bir şekilde yönetilecektir.

Strateji 3:  Nitelikli personel istihdamına öncelik verilecektir. 

Strateji 4:  Proje ekibine yönelik olarak teşvik sistemi getirilecektir.

Strateji 5:  Araştırmacılar öncelikli ve yenilikçi alanlara yönlendirilecektir.

Hedef: Üniversitenin bölgedeki paydaşlarıyla birlikte teknoloji ve yenilik kapasitesinin 

gelişimine yönelik her yıl 3 adet proje yapılacaktır.

Risk 

Açıklama 

Kontrol Faaliyetleri

1-   İşbirliği yapılacak paydaşların 

bulunamaması

2-   İşbirliği yapılan kurumların 

taahhütlerini yerine 
getirmemesi

3-   Araştırma ekiplerinin 

oluşturulamaması veya 
performanslarının düşük 
olması

4-   Gerekli idari ve mali desteğin 

sağlanamaması

1-   Nitelikli ve etkin proje 

ekibinin oluşturulması

2-   Araştırma altyapısının 

güçlendirilmesi 

3-   Öncelikli alanların 

gözetilmesi

4-   Sahip olunan araştırma 

potansiyelinin tanınırlığının 
artırılması