12

REKTÖR S

UNUŞU

Yeni stratejik planımızın temel amacı üniversitemizi, insani değerler temelinde, nitelikli eğitim-öğretim ve 
güçlü araştırma altyapısına kavuşturmak ve bu sayede bölgedeki sayılı üniversiteler arasına katmaktır. 2006 
yılında kurulan ve kısa geçmişine rağmen, yaptığı çalışmalarla bölgede kendinden söz ettiren üniversitemiz, 
her geçen gün büyümekte, toplumun ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda yeni bölümler ve programlar 
açmaktadır. 

Yeni stratejik planlımızın hazırlık sürecinde katılımcılık, şeffaflık, gerçekçilik ve ölçülebilirlik ilkeleri 
benimsenmiştir. Bu ilkeler doğrultusunda hazırlanan yeni stratejik planda temel amaç ve hedefler kalkınma 
planları ve ilgili mevzuat gözetilerek belirlenmiştir. Stratejik Planın hazırlık sürecinde katılımcılığın yüksek 
tutulması için büyük çaba gösterilmiştir. İç ve dış paydaşlarımızın fikir ve görüşlerini belirlemek için anket 
çalışması yapılmış, değerlendirme toplantıları ve ortak akıl çalıştayları düzenlenmiştir. Kapsamlı analizler 
sonucunda üniversitemizin güçlü ve zayıf yönleri ile çevrenin sunduğu fırsatlar ve tehditler ortaya konulmuştur. 
Bu çalışmalar sonucunda, öncelikle üniversite olarak temel görevimizi tanımlayan misyonumuz ve gelecek 
idealimizi gösteren vizyonumuz tanımlanmıştır. Misyon ve vizyonumuza uygun olarak temel amaçlarımız, bu 
amaçlarımızı somut olarak ifade eden hedeflerimiz ve hedeflerimize gidecek olan stratejilerimiz belirlenmiştir. 
Yeni stratejik planın Onuncu Kalkınma Planında ve öncelikli dönüşüm programında belirlenen hedefler 
doğrultusunda ülkemizin rekabet gücünü artırmaya katkı sağlayacağını ummaktayız.

2017-2021 dönemlerini kapsayan yeni stratejik planımız, önümüzdeki beş yılı şekillendirecek temel 
politikaların ve bu politikalar çerçevesinde hayata geçirmeyi planladığımız büyük projelerin yol haritası 
niteliğindedir. Nitekim stratejik planda belirlediğimiz politikalar ve bu politikalara bağlı projeler stratejik plan 
henüz yürürlüğe girmeden ilk meyvesini vermiştir.  Üniversitemiz, Yükseköğretim Kurulu tarafından,  yüze 
yakın kriter gözetilerek yapılan değerlendirme sonucunda, bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması 
yönüyle kırkı aşkın üniversite arasından gelecek beş yıl için jeotermal ve tarım alanında pilot üniversite 
olarak seçilmiştir. Üniversitemize verilen bu görev, aslında stratejik planımızda benimsediğimiz misyon ve 
amaçlarımızın ne denli isabetli olduğunun önemli bir göstergesidir.

Üniversitemizin gelecek beş yılına ışık tutan şeffaflık ve katılımcılık ilkeleri çerçevesinde ortaya koyduğumuz 
planımızın hazırlanmasında emeği geçen stratejik planlama ekibi başta olmak üzere çalışmalara katkı sağlayan 
herkese teşekkür ediyor, yeni stratejik planımızın üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum.                                                  

Prof. Dr. Vatan KARAKAYA

Rektör

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN