Güçlü Sosyal, Fiziksel ve Yönetsel Altyapısı ile Ulusal ve Uluslararası Standart-
larda Kurumsal Bir Kimliğe Sahip Olmak

AMAÇ 5

139

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİ

GELİŞTİRME

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Hedef  2: Kalite Yönetim Sistemi kapsamında 2021 yılı sonuna kadar dokümantasyon 
işlemleri tamamlanacaktır.

Performans Göstergesi 1: Dokümantasyonun tamamlanma oranı

Strateji 1: Mevzuatta belirlenen yazım ve yazışma standartları hakkında bütün personele 

eğitim verilecektir

Strateji 2: Mevzuatça belirlenmeyen alanlarda üniversite tarafından özgün ve standart 

içerikler oluşturularak bütün personelin oluşturulan içerikleri benimsemesi 
sağlanacaktır.

Strateji 3: Bütün yazılı evraklar kendi alanında standartlaştırılarak elektronik ortamda 

muhafaza edilecektir. 

 

Strateji 4: Kaynaklar taranarak üniversitenin kurulduğu günden bugüne kadar gelen 

kurumsal hafıza oluşturulacaktır.

Hedef: Kalite Yönetim Sistemi kapsamında 2021 yılı sonuna kadar 

dokümantasyon işlemleri tamamlanacaktır.

Risk 

Açıklama 

Kontrol Faaliyetleri

1-   Bilişim altyapısının eksik 

olması

2-   Evrakların uygun bir şekilde 

dokümante edilememesi

3-   Evraklarda standardizasyon 

sağlanmaması

4-   Dokümantasyon işlemlerinin 

öneminin personel tarafından 
kavranamaması

1-   Personele dokümantasyon 

eğitimi verilmesi

2-   Bilgisayar programının 

edinilmesi

3-   Gerekirse profesyonel destek 

alınması

4-   Kurumsal hafızanın 

oluşturulması