Güçlü Sosyal, Fiziksel ve Yönetsel Altyapısı ile Ulusal ve Uluslararası Standart-
larda Kurumsal Bir Kimliğe Sahip Olmak

AMAÇ 5

142

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

STRA

TE

Jİ GELİŞTİRME

Hedef 5: Alt, orta ve üst düzey yöneticilere her yıl bir kere yetkinlik ve kapasite 
geliştirme eğitimi verilecektir.

Performans Göstergesi 1: : Eğitim alan yönetici sayısı/toplam yönetici sayısı

Strateji 1:  Kapasite geliştirme belli standartlar çerçevesinde yapılacaktır. 

Strateji 2: Uzaktan ve yüz yüze eğitim modülleri geliştirilecektir.

Strateji 3:  Yönetici kapasite geliştirme faaliyetlerinde üniversitenin mevcut kaynaklarından 

faydalanılacaktır.

Strateji 4:  Yönetici kapasite geliştirme faaliyetlerine katılım teşvik edilecektir.

Hedef: Alt, orta ve üst düzey yöneticilere her yıl bir kere yetkinlik ve 

kapasite geliştirme eğitimi verilecektir.

Risk 

Açıklama 

Kontrol Faaliyetleri

1-   Hizmet içi eğitime yönelik 

olumsuz tutum ve 
isteklendirme eksikliğinin 
olması

2-   Eğiticilerin gerekli bilgi ve 

donanıma sahip olmaması

3-   Eğitim ihtiyaç ve konularının 

iyi tespit edilememesi

1-   Hizmet içi eğitimde güncel 

metotların kullanılması

2-   Kurum aidiyet bilincinin 

geliştirilmesi

3-   Yöneticilerin süreci 

sahiplenmesi

4-  Uygulamalı bilgilendirme 

toplantıları yapılması