Güçlü Sosyal, Fiziksel ve Yönetsel Altyapısı ile Ulusal ve Uluslararası Standart-
larda Kurumsal Bir Kimliğe Sahip Olmak

AMAÇ 5

143

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİ

GELİŞTİRME

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Hedef  6: Kurumsallaşmanın temeli olarak iç kontrol sistem süreci geliştirilecektir.

Performans Göstergesi 1: İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında yer alan eylemlerin 
gerçekleşme sayısı

Strateji 1: Üst yönetim ve personelin sistem sürecini sahiplenmesi için bilgilendirme 

toplantıları, anketler ve çalıştaylar yapılacaktır.

Strateji 2:  Mevzuatta belirtilen mali ve mali olmayan konularda personele eğitim verilecektir. 

Strateji 3: Eylem planı periyodik zamanlarla izlenip değerlendirilecektir.

Hedef: Kurumsallaşmanın temeli olarak iç kontrol sistem sürecini oluşturmak ve geliştirmek.

Risk 

Açıklama 

Kontrol Faaliyetleri

1-    Üst yönetim ve personelin 

süreci sahiplenmemesi

2-   Uyum Eylem Planında 

belirlenen eylemlere 
uyulmaması 

3-   Anketlerden elde edilen 

verilerin doğruyu 
yansıtmaması

4-   İç Kontrol Sisteminin tam 

olarak hayata geçirilememesi

1-   İç Kontrol Standartlarının 

hayata geçirilmesi

2-   İç Kontrol Standartları Uyum 

Eylem Planında yer alan 
eylemlerin hayata geçirilmesi

3-    İç Kontrol Standartları 

çerçevesinde Üniversitede 
etkin bir kontrol sisteminin 
kurulması

4-   Periyodik zamanlarla izleme 

ve kontrol faaliyetlerinin 
yürütülmesi