146

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

HEDEF KAR

TI ŞABL

ONU

Amaç

A1: Paydaşlarla İşbirliği İçerisinde Yerel Ve Bölgesel Kalkınmaya 
Öncülük Etmek

Hedef

H1.1: Bölgedeki potansiyel enerji kaynaklarının etkin kullanımına yönelik
3 adet yeni proje veya faaliyet yapılacaktır.

Performans 

Göstergeleri

Hedefe

Etkisi (%)

Plan Dönemi

Başlangıç

Değer(2017)

2018

2019

2020

2021

İzleme

Sıklığı

Raporlama

Sıklığı

PG1.1.1: Yapılan yeni 
proje/faaliyet sayısı

%100

0

1

1

1

0

6 ayda bir

6 ayda bir

Sorumlu Birim

Akademik Birimler

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler)

Rektörlük, TUAM, BAP, ERASMUS, FARABİ, Döner Sermaye

Riskler

• Kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanamaması ve mali desteğin

bulunamaması

• Uzmanlığa haiz yeterli sayıda proje ekibinin oluşturulamaması

Stratejiler

• Dış paydaşlarla birlikte bölgenin enerji potansiyeli ile ilgili envanter çalışması

yapılacaktır.

• Dış paydaşlarla işbirliği içerisinde ortak projeler geliştirilecektir.

• Düşük maliyetli ve yenilenebilir enerji sistemleri tercih edilecektir

Maliyet Tahmini

40.450.000

 TL

Tespitler

• Paydaşlarla iletişimin yetersiz olması

• Yeni bir üniversite olması nedeniyle yeni projelerin eksik olması

İhtiyaçlar

• Paydaşlarla işbirliği yapılması

• Yeni projeler yapılmalı

• Maliyeti düşük projeler yapılmalı

 

Tablo 23: 

Hedef Kartı Şablonu