147

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİ

GELİŞTİRME

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Amaç

A1: Paydaşlarla İşbirliği İçerisinde Yerel Ve Bölgesel Kalkınmaya 
Öncülük Etmek

Hedef

H1.2: Bölgesel tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik büyük
ölçekli 10 adet ulusal ve 1 adet uluslararası proje yapılacaktır.

Performans 

Göstergeleri

Hedefe

Etkisi (%)

Plan Dönemi

Başlangıç

Değer(2017)

2018

2019

2020

2021

İzleme

Sıklığı

Raporlama

Sıklığı

PG1.2.1: Yapılan yeni 

proje sayısı

%100

2

3

2

2

2

6 ayda bir

6 ayda bir

Sorumlu Birim

Akademik Birimler

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler)

Rektörlük, TUAM, BAP

Riskler

• Proje ekiplerinin kurulamaması veya kurulmuş ekibin dağılması

• Proje sayısına ulaşılamaması

• Yeterli mali desteğin sağlanamaması

• Bölgede yeterli proje talebinin oluşmaması

Stratejiler

• Bölgenin tarım ve hayvancılık envanteri çıkarılacaktır.

• Bitki ve hayvan ıslahına yönelik projelere öncelik verilecektir.

• Paydaşlarla birlikte bölgenin su ürünleri potansiyeli ortaya çıkarılacaktır.

• Tarım ve hayvancılıkta temayüz etmiş ülkelerle işbirliği modelleri geliştirilecektir.

Maliyet Tahmini

30.650.000 

TL

Tespitler

• Bölgenin potansiyel su kaynaklarının bilinmemesi

• Ülkelerle işbirliği modellerinin eksik olması

• Büyük ölçekli projelerin eksikliği

İhtiyaçlar

• Ülkelerle işbirliği modellerinin geliştirilmesi

• Bölgenin potansiyel su kaynaklarının ortaya çıkartılması

• Uluslararası projeler yapılması