13

w

w

w

.ahievran.edu.tr

GİRİŞ

Günümüzün en değerli hazinesi bilgidir. Üniversiteler bilgi ve teknoloji üreterek topluma yön veren 
evrensel kurumlardır. Bilgi kaynağı üniversiteler, toplumsal gelişmenin en önemli aracıdır. Bilgi ve iletişim 
teknolojilerindeki gelişmeler, üniversiteleri uluslararası işbirliğine zorlamaktadır. Türkiye’nin gelişmiş ülkeler 
düzeyine çıkması ve 2023 vizyonuna ulaşabilmesi için bilgi üretiminde üst sıralarda olması gerekmektedir. 
Gelişmenin itici gücü olan bilginin teknolojiye dönüşmesi ve topluma aktarılması için de üniversitelere 
büyük görevler düşmektedir. Bu kapsamda üniversitelerimizin stratejik yönetim anlayışı ile katılımcılığı, 
etkinliği ve verimliliği esas alan, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği ön planda tutan, paydaşlarına değer veren 
kurumlar olması beklenmektedir. Gelişmiş bir ülke olmanın yolu, uluslararası standartlarda üniversitelere 
sahip olmaktan geçmektedir. Bunun için, üniversiteler paydaş beklentilerini karşılamalı ve öğrencilerini 
günün gereklerine göre yetiştirmelidirler. Ülkenin ekonomik bakımdan gelişmesi, insanların refah düzeyinin 
yükselmesi; üniversitelerin ülke önceliklerine cevap verecek araştırma-geliştirme yapmalarına bağlıdır. 
Üniversiteler; eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yanında, araştırma sonuçlarını 
uygulamaya aktararak, içinde bulundukları topluma sosyo-kültürel katkı üreterek değer katmalıdırlar. Tüm bu 
görevlerin yerine getirilmesi için misyon, vizyon ve temel değerler ışığı altında paydaşlar ile birlikte belirlenmiş 
amaçlar olmalıdır. Bu amaçları gerçekleştirmek için hedefler belirlenmeli ve tüm kaynaklar bu hedeflere göre 
planlanmalıdır. Kaliteyi önceleyen, veri analizine dayalı karar destek sistemi ile çalışması gereken üniversiteler, 
yönetim bilgi sistemini etkin kullanarak hedeflerine ulaşabilir. Hedeflerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için 
faaliyetlerin planlanması ve uygulamanın sürekli takip edilmesi de zorunludur. Bu değişim ve dönüşüm süreci 
ancak stratejik planlama ile başarılabilir. Ahi Evran Üniversitesi 2017-2021 Stratejik Planı bu bakış açısı ile 
hazırlanmıştır.

2017-2021 Stratejik Planının hazırlanmasına ilişkin Stratejik Yönetim Süreci Tablo 25’de; Stratejik Planlama 
Sürecinde Roller ve Sorumluluklar ise Tablo 26’da gösterilmiştir. 

 

1.1. Üniversitelerde Stratejik Planlamanın Önemi ve Hukuki Çerçevesi 

5018 sayılı Kanunun getirdiği önemli bir yenilik kamu kuruluşları için stratejik planlamayı bütçeleme 
sürecinin temel bir bileşeni olarak ele almasıdır. Kanunda stratejik plan; “Kamu idarelerinin orta ve uzun 
vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak 
için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmaktadır. Kanunun 9’uncu 
maddesinde ise; “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler 
çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler 
saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin 
izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.” ifadesine yer 
verilmektedir. 5018 sayılı Kanunun 9’uncu maddesine göre, stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu 
idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve 
programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Kalkınma Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

 

1. GİRİŞ