150

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

HEDEF KAR

TI ŞABL

ONU

Amaç

A1: Paydaşlarla İşbirliği İçerisinde Yerel Ve Bölgesel Kalkınmaya 
Öncülük Etmek

Hedef

H1.4: Bölgenin doğal, tarihî ve kültürel değerlerini tanıtıp geliştirmeye
yönelik olarak her yıl 5 adet faaliyet yapılacaktır.

Performans 

Göstergeleri

Hedefe

Etkisi (%)

Plan Dönemi

Başlangıç

Değer(2017)

2018

2019

2020

2021

İzleme

Sıklığı

Raporlama

Sıklığı

PG1.4.1: Yapılan yeni 

proje/faaliyet sayısı

%100

5

5

5

5

5

6 ayda bir

6 ayda bir

Sorumlu Birim

Akademik Birimler

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler)

Rektörlük, S.K.S.D.B

Riskler

• Ekiplerin kurulamaması

• Faaliyet sayısına ulaşılamaması

• Yeterli mali desteğin sağlanamaması

• Bölgede faaliyetlere yeterince ilgi gösterilmemesi

Stratejiler

• Bölgenin doğal, tarihi ve kültürel değerlerine yönelik atlas oluşturulacaktır.

• Bölgenin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımına yönelik sergi ve

müzecilik faaliyetlerine öncelik verilecektir.

• Halkın katılımını sağlayacak kültürel etkinliklere öncelik verilecektir.

• Yapılacak etkinliklerin duyurulmasında yaygın iletişim araçları etkin olarak

kullanılacaktır.

• Eğitim programlarının ve etkinliklerin tasarlanmasında ahilik kültürüne öncelik

verilecektir.

Maliyet Tahmini

250.000

 TL

Tespitler

• Bölgenin tanıtımının yetersiz olması

• Tanıtımların duyurulmasında eksik kalınması

• Ahilik kültürünün yeterince ön planda tutulmaması

İhtiyaçlar

• Bölgenin tanıtımında yaygın iletişim araçlarının kullanılması

• Eğitim programları ve etkinliklerin tasarlanmasında ahilik kültürüne öncelik

verilmesi

• Bölgenin tanıtımına yönelik faaliyetler yapılması