151

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİ

GELİŞTİRME

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Amaç

A1: Paydaşlarla İşbirliği İçerisinde Yerel Ve Bölgesel Kalkınmaya 
Öncülük Etmek

Hedef

H1.5: Yerel ve bölgesel kurum ve kuruluşlarla, ihtiyaç duyulan alanlarda
eğitim, araştırma, danışmanlık ve teknik hizmetlerin sunulmasına yönelik
olarak her yıl 2 adet protokol imzalanacaktır.

Performans 

Göstergeleri

Hedefe

Etkisi (%)

Plan Dönemi

Başlangıç

Değer(2017)

2018

2019

2020

2021

İzleme

Sıklığı

Raporlama

Sıklığı

PG1.5.1: Yapılan yeni 

proje sayısı

%100

2

2

2

2

2

6 ayda bir

6 ayda bir

Sorumlu Birim

Rektörlük

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler)

BAP, Akademik Birimler, Hukuk Müşavirliği

Riskler

• Paydaşların istekli olmaması veya uygun paydaş bulunamaması

• Eğitim, araştırma, danışmanlık ve teknik hizmetleri gerçekleştirecek nitelikte

eleman olmaması

• Mevzuatla ilgili sınırlamalar ve bürokratik engellerin olması

Stratejiler

• Kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bölgenin aciliyet arz eden ihtiyaçları

önceliklendirilecektir.

• Sertifikasyona dayalı eğitim faaliyetleri düzenlenecektir.

• Sunulacak hizmetlerde paydaşların katılım ve desteğine öncelik verilecektir.

• Bölgedeki ilgili taraflarla işbirliği modelleri geliştirilecektir

Maliyet Tahmini

450.000 

TL

Tespitler

• Paydaşların sunulacak hizmetlere katılımının ve desteğinin az olması

• Mevzuatın yeterince bilinmemesi

• Nitelikli elemanların eksikliği

İhtiyaçlar

• Mevzuat eğitimin verilmesi

• Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi

• Mevzuat eğitimi verilmesi