153

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİ

GELİŞTİRME

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Amaç

A2 :Eğitim-Öğretimde Kaliteyi Önceleyen, Ulusal ve Uluslararası 
Akreditasyona Sahip, Tercih Edilen Üniversiteler Arasına Girmek

Hedef

H2.2:Ulusal-uluslararası işbirliği ve değişim programlarına katılım her yıl
%10 oranında artırılacaktır.

Performans 

Göstergeleri

Hedefe

Etkisi (%)

Plan Dönemi

Başlangıç

Değer(2017)

2018

2019

2020

2021

İzleme

Sıklığı

Raporlama

Sıklığı

PG2.3.1: 

Üniversiteye 

yerleşenlerin 

dilimler itibariyle 

sayısı

%100

50

55

60

66

70

6 ayda bir

6 ayda bir

Sorumlu Birim

Akademik Personel

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler)

Rektörlük, BAP, Ö.İ.D.B.

Riskler

• Uluslararası ilişkilerin bozulması
• İşbirliği programlarına yeterli talebin olmaması
• Programlara yönelik ödeneklerin yetersiz olması
• Programlara yönelik sürekli bir politikanın olmaması
• Sözleşme imzalanan ülke ya da tarafların sorumluluklarını yerine getirmemesi

Stratejiler

• AB ülkeleri ile Erasmus programı kapsamında anlaşma sayısı artırılacaktır.

• Mevlana programı kapsamında anlaşma sayısı artırılacaktır.

• Öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ve ortak araştırma yapılması ile ilgili proje/

etkinliklere öncelik verilecektir.

Maliyet Tahmini

1.500.000 

TL

Tespitler

• Dış ilişkiler ofisinin zayıf olması
• Tanıtım faaliyetlerinin yetersiz olması
• İletişim kanallarının kapalı olması

İhtiyaçlar

• İletişim kanallarının sürekli açık tutulması
• Tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmesi
• Alternatif ülkelerle iş birliği yapılması