154

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

HEDEF KAR

TI ŞABL

ONU

Amaç

A2 :Eğitim-Öğretimde Kaliteyi Önceleyen, Ulusal ve Uluslararası 
Akreditasyona Sahip, Tercih Edilen Üniversiteler Arasına Girmek

Hedef

H2.3: Üniversite giriş sınavında Ahi Evran Üniversitesine yerleştirme
dilimini yansıtan oranlar ortalama %2 iyileştirilecektir.

Performans 

Göstergeleri

Hedefe

Etkisi (%)

Plan Dönemi

Başlangıç

Değer(2017)

2018

2019

2020

2021

İzleme

Sıklığı

Raporlama

Sıklığı

PG2.3.1: 

Üniversiteye 

yerleşenlerin 

dilimler itibariyle 

sayısı

%100

5000

5100

5202

5305

5400

6 ayda bir

6 ayda bir

Sorumlu Birim

Akademik Birimler

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler)

Rektörlük

Riskler

• Tercih edilebilirliğin az olması
• Benzer bölüm/programların çok sayıda açılması
• Tanıtım faaliyetlerinin yetersiz kalması
• Mezun öğrencilerin memnuniyetsizliğinin olması
• Bölümlerin popülerliğinin veya iş imkânın azalması
• Asayişle ilgili sorunların ortaya çıkması
• İldeki sosyal imkânların yetersiz olması

Stratejiler

• Uluslararası, ulusal ve bölgesel ihtiyaçlara yönelik bölüm/programlar açılacak ve

mevcutların niteliği iyileştirilecektir.

• Başarılı öğrencilere yönelik burs imkânları geliştirilecektir.

• Üniversitenin ihtisaslaşma alanları tespit edilecek ve farklılaştırma stratejisi

geliştirilecektir.

Maliyet Tahmini

19.100.000 

TL

Tespitler

• Şehir ve üniversite tanıtımının yeterince yapılmaması
• Sosyal ve kültürel etkinliklerin yetersiz olması
• Mezun öğrencilerin memnuniyetsiz olması

İhtiyaçlar

• Tanıtımların yeterli derecede yapılması
• İlgisi sektörlerle öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi
• Mevcut öğrencilerin memnuniyetinin artırılması