155

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİ

GELİŞTİRME

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Amaç

A2: Eğitim-Öğretimde Kaliteyi Önceleyen, Ulusal ve Uluslararası 
Akreditasyona Sahip, Tercih Edilen Üniversiteler Arasına Girmek

Hedef

H2.4: Üniversitenin tanıtımının yapılması için her yıl ulusal düzeyde 10 ve
uluslararası düzeyde 3 etkinlik yapılacaktır.

Performans 

Göstergeleri

Hedefe

Etkisi (%)

Plan Dönemi

Başlangıç

Değer(2017)

2018

2019

2020

2021

İzleme

Sıklığı

Raporlama

Sıklığı

PG2.4.1: Yapılan 

etkinlik sayısı

%100

13

13

13

13

13

6 ayda bir

6 ayda bir

Sorumlu Birim

Akademik Birimler

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler)

Rektörlük, S.K.S.D.B

Riskler

• Etkinliklere yeterince talep gösterilmemesi

• Hedef kitleye ulaşılamaması

• Tanıtım materyallerinin yetersiz olması

• Etkinliklere yönelik tanıtım faaliyetlerinin yeterince yapılamaması

Stratejiler

• Üniversitenin etkili tanıtımı için projeler geliştirilecektir.

• Üniversitenin tanıtımı diğer dillerde sağlanacak ve bu bağlamda materyaller

geliştirilecektir.

• Yazılı ve görsel basında tanıtıma önem verilecektir.

Maliyet Tahmini

700.000

 TL

Tespitler

• Tanıtımlarda organizasyonun yetersiz olması

• Bölgenin kültürünün tanıtımında eksiklik olması

• Sektörlerle işbirliğinin yetersiz olması

İhtiyaçlar

• Tanıtımlarda profesyonel organizasyon desteğinin alınması

• Bölgenin kültürel dinamiklerinin tanıtımının öne çıkarılması

• İlgili sektörlerle etkin işbirliğini yapılması