156

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

HEDEF KAR

TI ŞABL

ONU

Amaç

A2 :Eğitim-Öğretimde Kaliteyi Önceleyen, Ulusal ve Uluslararası 
Akreditasyona Sahip, Tercih Edilen Üniversiteler Arasına Girmek

Hedef

H2.5: Öğretim elemanı başına düşen uluslararası endekslerdeki ortalama
yayın sayısı 0,2 puan artırılacaktır.

Performans 

Göstergeleri

Hedefe

Etkisi (%)

Plan Dönemi

Başlangıç

Değer(2017)

2018

2019

2020

2021

İzleme

Sıklığı

Raporlama

Sıklığı

PG2.5.1: Öğretim 

elemanı başına 

düşen uluslararası 

endekslerdeki 

ortalama yayın sayısı

%100

5

6

9

11

13

6 ayda bir

6 ayda bir

Sorumlu Birim

Akademik Birimler

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler)

Rektörlük, ,BAP,Ö.İ.D.B., K.D.D.B

Riskler

• Projelerin yeterince desteklenmemesi
• Bazı alanlarda uluslararası endekslerde yer alan dergi sayısının sınırlı olması
• Öğretim elemanlarının yayın için yeterince desteklenmemesi
• Nitelikli personel eksikliğinin olması
• Yabancı diller ile ilgili faaliyetlerin yetersiz olması

Stratejiler

• Öğretim elemanlarının yayın destekleri artırılacaktır.
• Merkezi laboratuarların daha yoğun kullanılmasına yönelik modern ve etkin

yöntemler kullanılacaktır.

• Üniversitedeki cihazların tam kapasiteyle kullanılmasına yönelik modeller

geliştirilecektir.

• Üniversitedeki araştırmaya yönelik mevcut fiziki imkânlar analiz edilecektir.
• Üniversiteye nitelikli akademik personel kazandırılacaktır.
• Çeşitli disiplinlerde uluslararası endekslerde taranan ve etki faktörü yüksek süreli

yayınlar çıkarılacaktır.

• Proje hazırlama eğitim modülleri geliştirilecektir.
• Akademik başarı gösteren öğretim elemanları ödüllendirilecektir.

Maliyet Tahmini

11.900.000 

TL

Tespitler

• Öncelikli alanların belirlenmemesi
• Projelere desteğin yeterli olmaması

İhtiyaçlar

• Öncelikli alanların oluşturulması
• Proje desteklerinin artırılması
• Disiplinler arası akademik çalışmalara önem verilmesi