157

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİ

GELİŞTİRME

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Amaç

A2: Eğitim-Öğretimde Kaliteyi Önceleyen, Ulusal ve Uluslararası 
Akreditasyona Sahip, Tercih Edilen Üniversiteler Arasına Girmek

Hedef

H2.6: Bölgede ortaöğretimi tamamlayan öğrencilerin Ahi Evran
Üniversitesini tercih edebilirliği artırılacaktır.

Performans 

Göstergeleri

Hedefe

Etkisi (%)

Plan Dönemi

Başlangıç

Değer(2017)

2018

2019

2020

2021

İzleme

Sıklığı

Raporlama

Sıklığı

PG2.6.1: İlgili yılda 

İlden Ahi Evran 

Üniversitesine 

yerleşenlerin 

sayısı/ ilden toplam 

yükseköğretim 

kurumlarına 

yerleşenlerin 

sayısı(%)

%100

10

20

30

40

50

6 ayda bir

6 ayda bir

Sorumlu Birim

Akademik Birimler

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler)

Rektörlük, TUAM, BAP,Döner Sermaye

Riskler

• Öğrencilerin beklentilerine uygun bölüm/programların olmayışı

• Mevcut bölüm/programların bölge üniversitelerindeki eş değerleriyle rekabet

edememesi

• Bölüm/programların yeterli derecede tanıtımının olmaması

Stratejiler

• Bölgedeki eğitim kurumlarında Üniversitenin birim/bölüm bazında tanıtımına

ağırlık verilecektir.

• Bölgedeki eğitim kurumlarındaki öğrenci, veli ve eğitimcilere yönelik kampüs

tanıtımına ağırlık verilecektir. 

• Üniversiteyi tercih edecek öğrencilere bölgedeki paydaşlarla birlikte burs

imkânlarının sağlanmasına öncelik verilecektir.

Maliyet Tahmini

250.000

 TL

Tespitler

• Kampüs tanıtımlarının yetersiz olması

• Üniversite tarafından verilen bursun yetersiz olması

İhtiyaçlar

• Kampüs tanıtımına ağırlık verilmeli

• Üniversite tarafından burs alan öğrenci sayısının artırılması