14

GİRİŞ

Bu çerçevede Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu 
İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzuna göre stratejik plan hazırlanmıştır.

Eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet sorumluluğunu üstlenmiş olan üniversitelerin rekabetçi bir 
ortamda yer almaları; idari, mali ve bilimsel özerkliğe sahip olmaları, stratejik planlamanın üniversiteye 
özgü bir yaklaşımla tasarlanıp uygulanmasını gerektirmektedir. Stratejik planlar amaca uygun hazırlanıp 
uygulandığında, üniversitelerin gelişmesine bir dizi katkı sağlayabilir.

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

Bu sayede Üniversiteler;

• Stratejik düşünüp etkin uygulamalar gerçekleştirir,

• Geleceğini öngörür ve planlar,

• Önceliklerini belirler,

• Bugünün kararlarını gelecekteki etkilerini göz önünde bulundurarak alır,

• Karar almada uygun temeller oluşturur,

• Kurumsal problemlerini çözer,

• Kurumsal performansını ölçer,

• Değişen şartlara uyum sağlar,

• Kurum içinde ekip çalışması ve uzmanlaşmayı esas alır.

 

1.2. Üniversiteler İçin Stratejik Planlamanın Amaç ve Kapsamı

Stratejik planlamanın amacı;
• Mevcut kaynaklarını etkin kullanmak,
• Nitelikli kamu hizmeti sunmak,
• Kamu mali yönetiminde etkinliği

arttırmak, 

• Kurumsal kültür ve kimliği geliştirmek,
• Eğitim kalitesini arttırmak ve
• Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim

geliştirmektir.

Stratejik planlamanın kapsamı; 
• Orta ve uzun vadeli amaçlarını,
• Temel ilke ve politikalarını,
• Hedef ve önceliklerini,
• Performans ölçütlerini ve bunları

gerçekleştirmek için izlenecek 
yöntemler ile kaynak dağılımlarını 
belirlemektir.