158

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

HEDEF KAR

TI ŞABL

ONU

Amaç

A3: Sahip Olduğu Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanabilen, Yeni 
Kaynaklar Üretebilen Girişimci Bir Üniversite Olmak

Hedef

H3.1: Üniversite bütçesinin yılsonu ödeneği baz alınarak kullanım oranı
%85’e çıkarılacaktır.

Performans 

Göstergeleri

Hedefe

Etkisi (%)

Plan Dönemi

Başlangıç

Değer(2017)

2018

2019

2020

2021

İzleme

Sıklığı

Raporlama

Sıklığı

PG3.1.1:Üniversite 

bütçesinde 

gerçekleşen 

harcama/yılsonu 

ödenek toplamı(%)

%100

40

50

60

70

85

6 ayda bir

6 ayda bir

Sorumlu Birim

Rektörlük

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler)

Genel Sekreterlik,TUAM, Kalite Koordinatörlüğü, İç Denetim, BAP, 
Akademik Birimler, B.İ.D.B, İ.M.İ.D.B, K.D.D.B, Ö.İ.D.B, P.D.B, S.G.D.B, S.K.S.D.B, 
Y.İ.T.D.B, Hukuk Müşavirliği

Riskler

• İhale süreçlerinde aksaklıklar yaşanması

• Mevzuatın uygulanmasında ilgili birimlerin sorunlarla karşılaşması

• Yüklenicilerin mali acze düşmesi ve taahhütlerini yerine getirememesi

Stratejiler

• Yöneticilerin mevzuatı uygulama kapasitesi geliştirilecektir.

• Yöneticilerin mevzuata uyum ve uygulama farkındalığı artırılacaktır.

• Stratejik plan, eylem planı ve performans programının uygulama etkinliği

artırılacaktır.

• Merkezi kuruluşlarla işbirliği geliştirilecektir.

Maliyet Tahmini

1.500.000 

TL

Tespitler

• Personelin mevzuatı bilmemesi

• İhale süreçlerin takip edilmemesi

• İhale süreçlerinin etkin planlanmaması

İhtiyaçlar

• Personele mevzuat eğitimin verilmesi

• Süreçlerin takibi, ilgili kurum ve taraflarla yakın işbirliği

• İhale süreçlerinin etkin bir şekilde planlanması ve uygulanması