159

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİ

GELİŞTİRME

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Amaç

A3 : Sahip Olduğu Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanabilen, Yeni 
Kaynaklar Üretebilen Girişimci Bir Üniversite Olmak

Hedef

H3.2: Öğrenci başına düşen altyapısı tamamlanmış fiziki alan büyüklüğü
%20 artırılacaktır.

Performans 

Göstergeleri

Hedefe

Etkisi (%)

Plan Dönemi

Başlangıç

Değer(2017)

2018

2019

2020

2021

İzleme

Sıklığı

Raporlama

Sıklığı

PG3.2.1: 

Tamamlanan fiziki 

alan yüzölçümü/

toplam öğrenci 

sayısı(%)

%100

70

60

50

45

40

6 ayda bir

6 ayda bir

Sorumlu Birim

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler)

Rektörlük, Akademik Birimler

Riskler

• Planlanandan fazla öğrenci gelmesi

• Fiziki altyapının tamamlanmasında karşılaşılacak sorunların olması

• Bütçe kesintilerinin yaşanması

• Doğal afetlerin meydana gelmesi

Stratejiler

• Yardımseverlerin üniversiteye mali katkısı artırılacaktır.

• Fiziki altyapısı zayıf olan birimlerin altyapısı güçlendirilecektir.

• Yeni kamu taşınmazlarının üniversiteye tahsisine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Maliyet Tahmini

70.010.000

 TL

Tespitler

• Mevcut fiziki alanlarının etkili kullanılmaması

• Kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin yetersiz olması

• Personelin fiziki alt yapının tamamlanmasında yetersiz kalması

İhtiyaçlar

• Fiziki alt yapının tamamlanmasında gönüllü kişi ve kurumlardan destek alınması

• Mevcut fiziki alanların kapasitesinin etkili kullanılması kurum ve kuruluşlarla yakın

işbirliğine gidilmesi