160

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

HEDEF KAR

TI ŞABL

ONU

Amaç

A3: Sahip Olduğu Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanabilen, Yeni 
Kaynaklar Üretebilen Girişimci Bir Üniversite Olmak

Hedef

H3.3: Üniversite öz gelirleri her yıl %10 arttırılacaktır.

Performans 

Göstergeleri

Hedefe

Etkisi (%)

Plan Dönemi

Başlangıç

Değer(2017)

2018

2019

2020

2021

İzleme

Sıklığı

Raporlama

Sıklığı

PG3.3.1: Üniversite öz 

gelir gerçekleşmesi/

toplam bütçe 

gerçekleşmesi(%)

%100

10

12

15

20

30

6 ayda bir

6 ayda bir

Sorumlu Birim

Rektörlük

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler)

Akademik Birimler,S.K.S.D.B

Riskler

• Planlanan öz gelirlerin gerçekleşmemesi
• Mevzuattan ve bürokrasiden kaynaklanan engellerin olması
• İktisadi işletmelerin etkin kullanılamaması
• Gelir getirici birimlerde aksaklıklar yaşanması

Stratejiler

• Bölgedeki paydaşlara yönelik yeni ürünler geliştirilecektir.
• Paydaşlarla birlikte bölgeye yönelik patent ve faydalı modeller geliştirilecektir.
• Belli alanlarda ihtisaslaşarak uluslararası ve ulusal düzeyde talep edilen ürünler

sunulacaktır.

• Üniversitenin mevcut kapasitesi kullanılarak gelir getirici faaliyetler artırılacaktır.
• İktisadi işletmelerin etkinliği artırılacaktır.

Maliyet Tahmini

19.600.000 

TL

Tespitler

• Danışmanlık hizmetinin yetersizliği
• Personelin nitelik ve nicelik yönünden eksik olması
• İş süreçlerinin bilinmemesi
• İktisadi işletmelerin etkin kullanılmaması

İhtiyaçlar

• Danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
• Sürekli eğitim merkezinin daha etkin hale getirilmesi
• İktisadi işletmelerde yeni faaliyet alanlarının açılması
• Gelir getirici birimlerdeki personelin nitelik ve nicelik yönünden iyileştirilmesi