161

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİ

GELİŞTİRME

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Amaç

A3 : Sahip Olduğu Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanabilen, Yeni 
Kaynaklar Üretebilen Girişimci Bir Üniversite Olmak

Hedef

H3.4: Personelin üniversite hizmetlerinden genel memnuniyet oranı her
yıl 2 puan artırılacaktır.

Performans 

Göstergeleri

Hedefe

Etkisi (%)

Plan Dönemi

Başlangıç

Değer(2017)

2018

2019

2020

2021

İzleme

Sıklığı

Raporlama

Sıklığı

PG3.4.1: Üniversite 

hizmetlerinden 

memnun olan 

personelin oranı(%)

%100

60

65

68

75

80

6 ayda bir

6 ayda bir

Sorumlu Birim

Personel Daire Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler)

Rektörlük, Genel Sekreterlik, TUAM, Kalite Koordinatörlüğü, İç Denetim, BAP, Akademik 
Birimler, B.İ.D.B, İ.M.İ.D.B, K.D.D.B, Ö.İ.D.B , S.G.D.B, S.K.S.D.B, Y.İ.T.D.B, Hukuk Müşavirliği

Riskler

• Personel sayısının yetersizliği ve iş yükünün fazla olması
• Fiziki ve sosyal mekânlar ile çalışma ortamlarının yetersiz olması
• Teşvik ve liyakat sisteminin iyi işletilememesi
• Kurumsal kimliğin ve aidiyet bilincinin yetersiz olması
• İş yükünün adaletli bir şekilde dağıtılamaması
• İş süreçlerindeki birim ve personel ile ilgili görev tanımlarının belirsiz olması

Stratejiler

• İnsan kaynakları performans esaslı bir biçimde yönetilecektir.
• Personel dağılımı iş analizine göre planlanacaktır.
• Öğretim elemanı başına düşen idari personel sayısı yeterli düzeye çıkarılacaktır.
• Ergonomik ofisler oluşturulacaktır.
• Toplam kalite çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.
• Çalışma barışının iyileştirilmesi sağlanacaktır.
• Olumlu bir örgüt iklimi ve etiği tesis edilecektir.

Maliyet Tahmini

500.000

 TL

Tespitler

• Toplam kalite yönetim anlayışının yerleşmemiş olması
• Hizmetlere erişimin kolay olmaması
• Otomasyon sistemlerinin kullanılmaması

İhtiyaçlar

• Toplam kalite yönetim anlayışının benimsenmesi
• Hizmetlere kolay erişim imkanlarının sağlanması
• İş yükünü azaltıcı otomasyon sistemlerinin kullanılması
• Kurum genelinin çalışma barışını sağlanması