162

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

HEDEF KAR

TI ŞABL

ONU

Amaç

A3: Sahip Olduğu Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanabilen, Yeni 
Kaynaklar Üretebilen Girişimci Bir Üniversite Olmak

Hedef

H3.5: Üniversite kampüsünün fiziki alt yapısının tamamlanma oranı
%60’a çıkarılacaktır.

Performans 

Göstergeleri

Hedefe

Etkisi (%)

Plan Dönemi

Başlangıç

Değer(2017)

2018

2019

2020

2021

İzleme

Sıklığı

Raporlama

Sıklığı

PG3.5.1: Tamamlanan 

fiziki alt yapı 

alan yüzölçümü/ 

tamamlanması 

gereken toplam fiziki 

alan yüzölçümü(%)

%100

10

30

50

70

80

6 ayda bir

6 ayda bir

Sorumlu Birim

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler)

Rektörlük

Riskler

• Yüklenici firmaların mali zorluk yaşaması

• Genel ekonomik göstergelerde olumsuzlukların yaşanması

• Mali mevzuatta olumsuzluklar yaşanması

Stratejiler

• Üniversite kampüsünün taahhüdü ile ilgili olarak paydaşlarla işbirliği

geliştirilecektir.

• Teknik personelin niteliği geliştirilecek, niceliği artırılacaktır.

Maliyet Tahmini

2.800.000 

TL

Tespitler

• Taraflar arasında sağlıklı iletişim ve işbirliğinin olmaması

• İhale süreçlerinin etkili takip edilmemesi

• Maliyetlendirmenin piyasa şartlarını uygun yapılmaması

İhtiyaçlar

• Gönüllü kişi ve kurumlardan destek alınması

• Maliyetlendirme işlemlerinin piyasa şartlarına uygun yapılması

• İhale süreçlerinin etkili takibi

• İlgili taraflarla sağlıklı iletişim ve işbirliğinin sağlanması