163

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİ

GELİŞTİRME

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Amaç

A4: Özgün ve Nitelikli Araştırmalarla Ulusal ve Uluslararası Düzeyde 
Bilim, Sanat ve Teknolojiye Katkı Sağlayarak Yenilikçi Üniversite Olmak

Hedef

H4.1: Akademik teşvikten yararlanan öğretim elemanı sayısı %50
artırılacaktır.

Performans 

Göstergeleri

Hedefe

Etkisi (%)

Plan Dönemi

Başlangıç

Değer(2017)

2018

2019

2020

2021

İzleme

Sıklığı

Raporlama

Sıklığı

PG4.1.1:Akademik 

teşvikten yararlanan 

öğretim elemanı 

sayısı(%)

%10

11

12

13

14

15

6 ayda bir

6 ayda bir

Sorumlu Birim

Akademik Birimler

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler)

Rektörlük, TUAM, BAP,Döner Sermaye

Riskler

• Teşvik sisteminin kaldırılması

• Öğretim elemanlarının yeterli ilgi göstermemesi

• Araştırma materyallerinin temin edilememesi

• Proje ve araştırma kültürünün yeterince gelişmemiş olması

• Araştırma bütçelerinde kısıntılar yaşanması

Stratejiler

• Laboratuarların daha yoğun kullanılması teşvik edilecektir.

• Üniversitemizin araştırma altyapısı daha etkin ve verimli kullanılacaktır.

• Üniversiteye nitelikli akademik ve idari personel kazandırılacaktır.

• Proje hazırlama eğitim modülleri geliştirilecektir.

• Akademik başarı gösteren öğretim elemanları ödüllendirilecektir.

• Araştırmaların teşvik edilmesinde BAP imkânları daha etkin kullanılacaktır.

Maliyet Tahmini

8.000.000

 TL

Tespitler

• Proje kültürünün gelişmemiş olması

• Araştırma bütçelerinin kısıtlı olması

İhtiyaçlar

• Proje havuzu oluşturulmalı

• Fon sağlayıcı kurumlarla işbirliği geliştirilmeli