164

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

HEDEF KAR

TI ŞABL

ONU

Amaç

A4: Özgün ve Nitelikli Araştırmalarla Ulusal ve Uluslararası Düzeyde 
Bilim, Sanat ve Teknolojiye Katkı Sağlayarak Yenilikçi Üniversite Olmak

Hedef

H4.2: Üniversitedeki laboratuvar kapasitesi artırılacaktır.

Performans 

Göstergeleri

Hedefe

Etkisi (%)

Plan Dönemi

Başlangıç

Değer(2017)

2018

2019

2020

2021

İzleme

Sıklığı

Raporlama

Sıklığı

PG4.2.1: Yeni laboratuar 

sayısı/toplam 

laboratuar sayısı(%)

40

10

30

40

60

70

6 ayda bir

6 ayda bir

PG4.2.2: 

Laboratuvarlarda çalı-

şan sayısındaki artış (%)

10

15

25

30

50

60

6 ayda bir

6 ayda bir

PG.4.2.3: Labora-

tuvarlardan faydalanan 

sayısındaki artış

30

20

40

50

60

80

6 ayda bir

6 ayda bir

PG4.2.4: laboratuar-

larda yapılan analiz ve 

uygulama sayısındaki 

artış (%)

20

30

50

65

80

100

6 ayda bir

6 ayda bir

Sorumlu Birim

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler)

Rektörlük, BAP, Akademik Birimler, İ.M.İ.D.B. 

Riskler

• Yeterli mali desteğin sağlanamaması
• Fiziki mekânların yetersiz kalması
• Nitelikli personel sayısının yetersiz olması
• Araştırmacıların motivasyonlarının yetersiz olması

Stratejiler

• Açılacak yeni laboratuvarlarda uygulamalı derslere öncelik verilecektir.
• Binaların fiziki altyapısı iyileştirilecektir.
• Laboratuvar ve uygulamalarda nitelikli personel istihdamına öncelik verilecektir.

Maliyet Tahmini

2.800.000 

TL

Tespitler

• Nitelikli personelin az olması
• Araştırmacıların motivasyon eksikliğinin olması

İhtiyaçlar

• Nitelikli personel sayısı artırılmalı
• Araştırmacıların motivasyonları teşvik edilmeli