165

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİ

GELİŞTİRME

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Amaç

A4: Özgün ve Nitelikli Araştırmalarla Ulusal ve Uluslararası Düzeyde 
Bilim, Sanat ve Teknolojiye Katkı Sağlayarak Yenilikçi Üniversite Olmak

Hedef

H4.3: Sanatsal faaliyetlerin yürütüleceği 2 adet yeni merkez kurulacaktır.

Performans 

Göstergeleri

Hedefe

Etkisi (%)

Plan Dönemi

Başlangıç

Değer(2017)

2018

2019

2020

2021

İzleme

Sıklığı

Raporlama

Sıklığı

PG4.3.1:Kurulan 

yeni merkez sayısı

%100

0

0

1

1

0

6 ayda bir

6 ayda bir

Sorumlu Birim

Rektörlük

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler)

BAP, İ.M.İ.D.B. , P.D.B, S.K.S.D.B., Y.İ.T.D.B.

Riskler

• Sanatla ilgili yeterli sayıda nitelikli personelin olmaması

• Sanatsal faaliyetlere yönelik ilginin eksik olması

• İşbirliği yapılacak kurumların ilgisiz olması

• Profesyonel organizasyonların yapılamaması

Stratejiler

• Sanatsal faaliyetlerde yerel değerler öne çıkarılacaktır.

• Sanatla ilgili nitelikli pers onel sayısı artırılacaktır.

• Bölgedeki sanatla ilgili diğer merkezlerle işbirliği yapılacaktır.

Maliyet Tahmini

8.700.000

 TL

Tespitler

• Sanatsal etkinliklere ilginin az olması

• Sanatla ilgili nitelikli personelin az olması

İhtiyaçlar

• Sanatsal etkinliklerin artırılması

• Sanata duyarlı kişilerin istihdam edilmesi