166

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

HEDEF KAR

TI ŞABL

ONU

Amaç

A4: Özgün ve Nitelikli Araştırmalarla Ulusal ve Uluslararası Düzeyde 
Bilim, Sanat ve Teknolojiye Katkı Sağlayarak Yenilikçi Üniversite Olmak

Hedef

H4.4: Uluslararası düzeyde 3 adet araştırma kurumu ile işbirliği
anlaşması yapılacaktır.

Performans 

Göstergeleri

Hedefe

Etkisi (%)

Plan Dönemi

Başlangıç

Değer(2017)

2018

2019

2020

2021

İzleme

Sıklığı

Raporlama

Sıklığı

PG4.4.1:İşbirliği 

yapılan araştırma 

kurumu sayısı

100

0

1

1

0

1

6 ayda bir

6 ayda bir

Sorumlu Birim

Rektörlük

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler)

Akademik Birim, Hukuk Müşavirliği

Riskler

• İşbirliği yapacak uygun kurumun bulunamaması

• İşbirliği yapılan kurumların taahhütlerini yerine getirmemesi

• Araştırma ekiplerinin oluşturulamaması veya performanslarının düşük olması

• Gerekli mali desteğin sağlanamaması

• Uluslararası ilişkilerde sorunlar yaşanması

Stratejiler

• Fon desteği sağlayan kuruluşlarla bilim toplum projeleri geliştirilecektir.

• Etkin bir dış ilişkiler politikası izlenecektir.

• Tarih ve kültür bağımız olan coğrafyalarda işbirlikleri geliştirilecektir.

• Yurt dışı doktora ve doktora sonrası programlara katılım teşvik edilecektir.

Maliyet Tahmini

1.000.000

 TL

Tespitler

• Araştırma ekiplerinin olmaması

• Araştırmacılarının performanslarının düşük olması

İhtiyaçlar

• Araştırma altyapısı güçlendirilmeli

• Araştırma konularında uzmanlaşmanın teşvik edilmesi