167

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİ

GELİŞTİRME

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Amaç

A4: Özgün ve Nitelikli Araştırmalarla Ulusal ve Uluslararası Düzeyde 
Bilim, Sanat ve Teknolojiye Katkı Sağlayarak Yenilikçi Üniversite Olmak

Hedef

H4.5: 2018 yılı sonuna kadar Teknoloji Transfer Ofisi kurularak işler hâle
getirilecektir.

Performans 

Göstergeleri

Hedefe

Etkisi (%)

Plan Dönemi

Başlangıç

Değer(2017)

2018

2019

2020

2021

İzleme

Sıklığı

Raporlama

Sıklığı

PG4.5.1:Teknoloji 

transfer ofisi 

kurulması 

işlemlerinin 

tamamlanma 

oranı(%)

100

50

100

0

0

0

6 ayda bir

6 ayda bir

Sorumlu Birim

Rektörlük

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler)

BAP, B.İ.D.B, İ.M.İ.D.B, P.D.B, Y.İ.T.D.B

Riskler

• Gerekli mali ve fiziki şartların sağlanamaması

• Paydaşlarla etkin işbirliği yapılamaması

Stratejiler

• Fiziki imkânlar geliştirilecektir.

• Nitelikli personel istihdamına öncelik verilecektir.

• Paydaşlarla etkin işbirliğine gidilecektir.

• Teknoloji Transfer Ofisi’nin tasarlanmasında yenilikçi yaklaşımlar

benimsenecektir.

Maliyet Tahmini

350.000

 TL

Tespitler

• Mali ve fiziki desteğin yetersiz olması

• Uzman personelin az olması

İhtiyaçlar

• İlgili sektörlerden mali ve fiziki destek alınması

• Uzman personelin istihdam edilmesi