168

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

HEDEF KAR

TI ŞABL

ONU

Amaç

A4: Özgün ve Nitelikli Araştırmalarla Ulusal ve Uluslararası Düzeyde 
Bilim, Sanat ve Teknolojiye Katkı Sağlayarak Yenilikçi Üniversite Olmak

Hedef

H4.6: Üniversitenin bölgedeki paydaşlarıyla birlikte teknoloji ve yenilik
kapasitesinin gelişimine yönelik her yıl 3 adet proje yapılacaktır.

Performans 

Göstergeleri

Hedefe

Etkisi (%)

Plan Dönemi

Başlangıç

Değer(2017)

2018

2019

2020

2021

İzleme

Sıklığı

Raporlama

Sıklığı

PG4.6.1: Yapılan 

proje sayısı

100

3

3

3

3

3

6 ayda bir

6 ayda bir

Sorumlu Birim

Akademik Birim

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler)

Rektörlük, BAP

Riskler

• İşbirliği yapılacak paydaşların bulunamaması

• İşbirliği yapılan kurumların taahhütlerini yerine getirmemesi

• Araştırma ekiplerinin oluşturulamaması veya performanslarının düşük olması

• Gerekli idari ve mali desteğin sağlanamaması

Stratejiler

• İhtiyaç analizi odaklı projeler geliştirilecektir.

• Proje takip sistemi etkin bir şekilde yönetilecektir.

• Nitelikli personel istihdamına öncelik verilecektir.

• Proje ekibine yönelik olarak teşvik sistemi getirilecektir.

• Araştırmacılar öncelikli ve yenilikçi alanlara yönlendirilecektir.

Maliyet Tahmini

7.000.000

 TL

Tespitler

• Proje ekiplerinin performanslarının düşük olması

• Araştırma alt yapısının zayıf olması

• Öncelikli alanların belirlenmesi

İhtiyaçlar

• Araştırma altyapısı güçlendirilmeli

• Etkin proje ekiplerinin oluşturulması

• Öncelikli alanların dikkate alınması