169

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİ

GELİŞTİRME

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Amaç

A5: Güçlü Sosyal, Fiziksel ve Yönetsel Altyapısı ile Ulusal ve Uluslararası 
Standartlarda Kurumsal Bir Kimliğe Sahip Olmak

Hedef

H5.1: E-kampüs projesi 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Performans 

Göstergeleri

Hedefe

Etkisi (%)

Plan Dönemi

Başlangıç

Değer(2017)

2018

2019

2020

2021

İzleme

Sıklığı

Raporlama

Sıklığı

PG5.1.1:E-Kampüs 

projesinin 

tamamlanma

 oranı (%)

100

40

100

0

0

0

6 ayda bir

6 ayda bir

Sorumlu Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler)

Rektörlük, Genel Sekreterlik, TUAM, Kalite Koordinatörlüğü, İç Denetim Birimi, BAP, 
Akademik Birimler İ.M.İ.D.B,K.D.D.B,Ö.İ.D.B,P.D.B,S.G.D.B.,S.K.S.D.B, Y.İ.T.D.B,Hukuk 
Müşavirliği

Riskler

• İhale süreçlerinde sorunlar yaşanması

• Yüklenici firmanın taahhütlerini yerine getirememesi

• İyi bir fizibilite çalışmasının yapılamaması

• Bilişim altyapısının eksik olması

• İlgili birimlerin isteksizliği ve işbirliğine uzak durması

• İhale süreçlerini yürütecek teknik personelin yetkin olmaması

Stratejiler

• Yaygın kullanılan alanlarda otomasyona öncelik verilecektir.

• Hizmetlerin elektronik ortamda sunumuna öncelik verilecektir.

• Üniversite teknolojik altyapısı güçlendirilecektir.

• Hizmetlerin sunumunda piyasadan profesyonel destek alınacaktır.

• Bilişim okuryazarlığı iyileştirilecektir.

Maliyet Tahmini

3.000.000

 TL

Tespitler

• Danışmanlık hizmetlerinden yararlanılmamalı

• Birimlerin yeniliğe isteksiz olması

• İhale süreçlerinin takip edilmemesi

İhtiyaçlar

• İhale süreçlerinin yakın takip edilmesi

• Birimlerin yeterli bilgi ve donanıma sahip olması

• Danışmanlık hizmeti alınması