170

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

HEDEF KAR

TI ŞABL

ONU

Amaç

A5: Güçlü Sosyal, Fiziksel ve Yönetsel Altyapısı ile Ulusal ve Uluslararası 
Standartlarda Kurumsal Bir Kimliğe Sahip Olmak

Hedef

H5.2: Kalite Yönetim Sistemi kapsamında 2021 yılı sonuna kadar
dokümantasyon işlemleri tamamlanacaktır.

Performans 

Göstergeleri

Hedefe

Etkisi (%)

Plan Dönemi

Başlangıç

Değer(2017)

2018

2019

2020

2021

İzleme

Sıklığı

Raporlama

Sıklığı

PG5.2.1: 

Dokümantasyonun 

tamamlanma oranı

100

30

40

30

40

50

6 ayda bir

6 ayda bir

Sorumlu Birim

Rektörlük

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler)

Genel Sekreterlik, Kalite Koordinatörlüğü, İç Denetim Birimi, Akademik Birimler, 
B.İ.D.B, S.G.D.B, K.D.D.B

Riskler

• Bilişim altyapısının eksik olması

• Evrakların uygun bir şekilde dokümante edilememesi

• Evraklarda standardizasyon sağlanmaması

• Dokümantasyon işlemlerinin öneminin personel tarafından kavranamaması

Stratejiler

• Mevzuatta belirlenen yazım ve yazışma standartları hakkında bütün personele

eğitim verilecektir

• Mevzuatça belirlenmeyen alanlarda üniversite tarafından özgün ve standart

içerikler oluşturularak bütün personelin oluşturulan içerikleri benimsemesi 
sağlanacaktır.

• Bütün yazılı evraklar kendi alanında standartlaştırılarak elektronik ortamda

muhafaza edilecektir. 

 

• Kaynaklar taranarak üniversitenin kurulduğu günden bugüne kadar gelen

kurumsal hafıza oluşturulacaktır.

Maliyet Tahmini

290.000

 TL

Tespitler

• Evraklarda standardizasyon sağlanamaması

• Personelin ilgisiz olması

İhtiyaçlar

• Bilişim altyapısının oluşturulması

• Kurum hafızasının oluşturulması