173

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİ

GELİŞTİRME

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ

Amaç

A5: Güçlü Sosyal, Fiziksel ve Yönetsel Altyapısı ile Ulusal ve Uluslararası 
Standartlarda Kurumsal Bir Kimliğe Sahip Olmak

Hedef

H5.5: Alt, orta ve üst düzey yöneticilere her yıl bir kere yetkinlik ve
kapasite geliştirme eğitimi verilecektir.

Performans 

Göstergeleri

Hedefe

Etkisi (%)

Plan Dönemi

Başlangıç

Değer(2017)

2018

2019

2020

2021

İzleme

Sıklığı

Raporlama

Sıklığı

PG5.5.1: Eğitim 

alanı sayısı/toplam 

yönetici sayısı 

100

10

30

50

70

90

6 ayda bir

6 ayda bir

Sorumlu Birim

Rektörlük

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler)

Genel Sekreterlik, TUAM, Kalite Koordinatörlüğü, İç Denetim, BAP, Akademik Birimler, 
B.İ.D.B, İ.M.İ.D.B, K.D.D.B, Ö.İ.D.B, P.D.B, S.G.D.B., S.K.S.D.B, Y.İ.T.D.B, Hukuk Müşavirliği

Riskler

• Hizmet içi eğitime yönelik olumsuz tutum ve isteklendirme eksikliğinin olması

• Eğiticilerin gerekli bilgi ve donanıma sahip olmaması

• Eğitim ihtiyaç ve konularının iyi tespit edilememesi

Stratejiler

• Kapasite geliştirme belli standartlar çerçevesinde yapılacaktır.

• Uzaktan ve yüz yüze eğitim modülleri geliştirilecektir.

• Yönetici kapasite geliştirme faaliyetlerinde üniversitenin mevcut kaynaklarından

faydalanılacaktır.

• Yönetici kapasite geliştirme faaliyetlerine katılım teşvik edilecektir.

Maliyet Tahmini

200.000

 TL

Tespitler

• Eğitim ile ilgili bir ofisin olmaması

• Hizmet içi eğitimde olumsuz düşüncenin olması

İhtiyaçlar

• Eğitim şube müdürlüğünün kurulması

• Hizmet içi eğitimde güncel metotların kullanılması