174

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

HEDEF KAR

TI ŞABL

ONU

174

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTE

Sİ 

2017-2021

 STRA

TEJİK PLAN

HEDEF KAR

TI ŞABL

ONU

Amaç

A5: Güçlü Sosyal, Fiziksel ve Yönetsel Altyapısı ile Ulusal ve Uluslararası 
Standartlarda Kurumsal Bir Kimliğe Sahip Olmak

Hedef

H5.6: Kurumsallaşmanın temeli olarak iç kontrol sistem süreci
geliştirilecektir.

Performans 

Göstergeleri

Hedefe

Etkisi (%)

Plan Dönemi

Başlangıç

Değer(2017)

2018

2019

2020

2021

İzleme

Sıklığı

Raporlama

Sıklığı

PG5.6.1: İç Kontrol 
Standartları Uyum 

Eylem Planında yer 

alan eylemlerin 

gerçekleşme sayısı

100

20

30

30

20

40

6 ayda bir

6 ayda bir

Sorumlu Birim

Rektörlük

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler)

Genel Sekreterlik, Kalite Koordinatörlüğü, İç Denetim Birimi, Akademik Birimler, S.G.D.B., 

Riskler

• Üst yönetim ve personelin süreci sahiplenmemesi

• Uyum Eylem Planında belirlenen eylemlere uyulmaması

• Anketlerden elde edilen verilerin doğruyu yansıtmaması

• İç Kontrol Sisteminin tam olarak hayata geçirilememesi

Stratejiler

• Üst yönetim ve personelin sistem sürecini sahiplenmesi için bilgilendirme

toplantıları, anketler ve çalıştaylar yapılacaktır.

• Mevzuatta belirtilen mali ve mali olmayan konularda personele eğitim verilecektir.

• Eylem planı periyodik zamanlarla izlenip değerlendirilecektir.

Maliyet Tahmini

250.000

 TL

Tespitler

• İç kontrolün sahiplenilmemesi

• Mevzuat konusunda personelin bilgi eksikliği

İhtiyaçlar

• İç kontrol bilincinin yerleştirilmesi

• Personele mevzuat eğitiminin verilmesi