Amaç

A5: Güçlü Sosyal, Fiziksel ve Yönetsel Altyapısı ile Ulusal ve Uluslararası 
Standartlarda Kurumsal Bir Kimliğe Sahip Olmak

Hedef

H5.7: Kalite sistemi ile İç Kontrol sistemi eşgüdümlü olarak
yürütülecektir.

Performans 

Göstergeleri

Hedefe

Etkisi (%)

Plan Dönemi

Başlangıç

Değer(2017)

2018

2019

2020

2021

İzleme

Sıklığı

Raporlama

Sıklığı

PG5.7.1:İç Kontrol 

Uyum Eylem 

Planındaki 

gerçekleşen eylem 

sayısı

100

20

30

30

20

40

6 ayda bir

6 ayda bir

PG5.7.2:Denetlenen 

harcama birimi 

sayısı

100

15

34

34

34

34

6 ayda bir

6 ayda bir

Sorumlu Birim

Rektörlük

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler)

Genel Sekreterlik, Kalite Koordinatörlüğü, İç Denetim Birimi,  Akademik Birimler, S.G.D.B.,

Riskler

• İç Kontrol Sistemi ile Kalite yönetim sürecinin eşgüdümlü yürütülememesi

• İç Kontrol ve Kalite sistemleri arasındaki uyumun sağlanamaması

• İç Kontrol ve Kalite sisteminin eksikliğinden dolayı süreç yönetiminin

yürütülememesi

Stratejiler

• Kalite-iç kontrol izleme ve değerlendirme komisyonu kurulacaktır.

• İç kontrol sisteminin bütün bileşenleri kalite sistemi ile uyumlu hale getirilecektir.

• Harcama birimleri ile sistemlerin uyumlu hale getirilmesi aşamasında

bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.

Maliyet Tahmini

500.000

 TL

Tespitler

• İç kontrol ve kalite yönetiminin birbirinden bağımsız düşünülmesi

• Süreç yönetiminin personel tarafından benimsenememesi

İhtiyaçlar

• İç kontrol ve kalite yönetiminin uyumlu hale getirilmesi

• Bilgilendirme toplantılarının yapılması

175

w

w

w

.ahievran.edu.tr

STRATEJİ

GELİŞTİRME

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTESİ